Záznam 5. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 23. 6. 2020

Podívejte se na záznam z 5. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, kde se mimo jiné projednávalo i personální obsazení městských společností.

http://live.publicstream.cz/vary/5-jednani-zastupitelstva-mesta-karlovy-vary-dne-23-6-2020-617

Celý program:

 • 1  Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 • 2  Schválení programu jednání
 • 3  Kontrola usnesení
 • 4  Rozprava k usnesením rady města od posledního řádného jednání zastupitelstva města
 • 5  Informace vedení města o významných jednáních
 • 6  Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 27. 04. 2020 a 07. 05. 2020
 • 7  Zápisy z jednání finančního výboru z 19. 5. 2020 – 20. 5. 2020 a 29. 5. 2020 – 31. 5. 2020, konaných formou per rollam
 • 8  Zápis z 1. jednání výboru pro sociální věci a seniory dne 15.01.2020
 • 9  Zápis z 2. jednání výboru pro sociální věci a seniory dne 12.02.2020
 • 10  Zápis z 3. jednání výboru pro sociální věci a seniory dne 09.03.2020
 • 11  Zápis z 4. jednání výboru pro sociální věci a seniory dne 04.05.2020
 • 12  Zápis z 1. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Karlovy Vary 1/2020
 • 13  Zápis z 2. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Karlovy Vary 3/2020
 • 14  Závěrečný účet Statutárního města Karlovy Vary za rok 2019, Účetní závěrka Statutárního města Karlovy Vary za rok 2019
 • 15  Inventarizační zpráva za rok 2019 o provedené inventarizaci majetku a závazků u organizace Statutární město Karlovy Vary a příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Karlovy Vary ke dni 31.12.2019
 • 16  Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary
 • 17  Zásady pro poskytování cestovních náhrad
 • 18  Rozpočtové opatření č. 14/20 – ZM (zvýšení výdajů na kompenzaci ztrát Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s. při zajišťování dopravní obslužnosti města)
 • 19  Rozpočtové opatření č. 15/20 – ZM (přesun finančních prostředků mezi závaznými ukazateli – Cyklostezka A5 – Meandr Ohře – Tuhnická lávka)
 • 20  Rozpočtové opatření č. 16/20 – ZM (přesun finančních prostředků mezi závaznými ukazateli – Oplocení prostoru za areálem odtahové služby v Karlových Varech)
 • 21  Neinvestiční dotace nad 50.000,- Kč na podporu obnovy památek v roce 2020
 • 22  Poskytnutí neinvestičních dotací do oblasti sociální a zdravotní nad 50 tisíc korun
 • 23  Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka v Karlových Varech, o.p.s. – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2020 na projekty „Slavnostní koncert Pěvecká soutěž – fenomén českého pěvectví“ a „Mimořádné Mistrovské pěvecké kurzy“
 • 24  Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka v Karlových Varech, o.p.s. – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2020 na projekty „Slavnostní koncert Pěvecká soutěž – fenomén českého pěvectví“ a „Mimořádné Mistrovské pěvecké kurzy“
 • 25  Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt v roce 2020 – kamidoni s.r.o.
 • 26  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Bruníkův kočičí spolek Bezblešek, z.s.
 • 27  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu
 • 28  Uzavření Smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti Alžbětiny lázně, a.s., IČ: 263 42 421
 • 29  Úprava rozpočtu a změna použití fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, IČ: 497 51 751
 • 30  Úprava rozpočtu a změna použití fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, IČ: 497 53 754
 • 31  Úprava rozpočtu a navýšení investičního příspěvku příspěvkové organizace Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, IČ 008 72 113
 • 32  SOS 112 – schválení smluvní dokumentace
 • 33  Obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary č…/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2017, kterou se stanovuje řidiči taxislužby jako podmínka pro zahájení nebo nabízení přepravy na území Statutárního města Karlovy Vary povinnost prokázat zkouškou znalosti místopisu, právních předpisů upravujících provozování taxislužby, obsluhu taxametru a ochranu spotřebitele, mít při provozování taxislužby osvědčení o složení zkoušky a způsob provádění zkoušky, doba platnosti a vzor osvědčení o složení zkoušky o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území Statutárního města Karlovy Vary
 • 34  Zajištění sběru a svozu separovaného komunálního odpadu – papír, sklo, plast, nápojový karton a kov
 • 35  Dodatek 6 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ze dne 30.12.2016 uzavřené se spol. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.
 • 36  Dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci zadavatelů – spol. Accolade, s.r.o.
 • 37  Schválení dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací základních škol zřizovaných Statutárním městem Karlovy Vary
 • 38  IPRÚKV°- Akceptace změny č. 9 ISg – Dodatek č. 4 k akceptaci IPRÚK° a Zpráva o plnění integrované strategie
 • 39  Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých PO SLP Karlovy Vary
 • 40  Dodatek č. 26 k Zřizovací listině pro Správa lázeňských parků Karlovy Vary, p.o.
 • 41  Dodatek č. 31 Zřizovací listině pro Lázeňské lesy Karlovy Vary, p.o.
 • 42  Dodatek č- 32 k Zřizovací listině pro Lázeňské lesy Karlovy Vary, p.o.
 • 43  Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
 • 44  Zrušení usnesení ZM/255/9/19 ze dne 3.9.2019 – prodej části pozemku p.č. 765 v k.ú. Karlovy Vary – společnost ČEZ Distribuce, a.s.
 • 45  Výkup pozemku p.č. 3445/2 v k.ú. Karlovy Vary
 • 46  Smlouva o smlouvě budoucí darovací na bezúplatný převod komunikace včetně pozemku pod komunikací a veřejného osvětlení v k.ú. Tuhnice – Správa železnic, s.o.
 • 47  Uzavření kupní smlouvy na úplatný převod pozemků v k.ú. Sedlec u Karlových Var, obec Karlovy Vary – Sedlec Invest a.s.
 • 48  Bezúplatný převod pozemku p.č. 1001/12 a p.č. 1001/13 v k.ú. Rybáře
 • 49  Budoucí prodej částí pozemků p.č. 125/1, p.č. 125/19 a p.č. 125/122, vše v k.ú. Tuhnice – Správa železnic, státní organizace
 • 50  Prodej částí pozemků parc.č. 764, 765 a 752/1, vše v k.ú. Karlovy Vary, nájemci
 • 51  Prodej části pozemku p.č. 368/1 v k.ú. Rybáře
 • 52  Prodej pozemku p.č. 472/1 a části pozemku p.č. 487/4, oba v k.ú. Rybáře – společnost LUPANOV CORP s.r.o.
 • 53  Prodej pozemků p.č. 23/2, p.č. 23/1 a p.č. 22/1 vše v k.ú. Rosnice, obec Karlovy Vary
 • 54  Prodej objektu Konečná 908/21 Karlovy Vary, Rybáře, nájemci, Střední odborné škole Karlovy Vary, s.r.o
 • 55  Prodej bytové jednotky č. 65/4 k.ú. Tašovice, Slovanská 65, zájemci o koupi
 • 56  Prodej bytové jednotky č. 646/8 k.ú. Drahovice v budově nám. V. Řezáče 646/12 a 647/14, nájemci
 • 57  Prodej podílu na bytové jednotce č. 65/5 (Slovanská 65) spoluvlastníkovi a prodej podílu na pozemku st.p.č. 83, vše v k.ú. Tašovice
 • 58  Nabídka k využití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku p.č. 316 v k.ú. Drahovice
 • 59  Rozpočtové opatření č. 17/20 – ZM (Poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2020: Nadace FILM – FESTIVAL KARLOVY VARY)
 • 60  Zápis z jednání finančního výboru ze dne 8. 6. 2020
 • 61  Schválení dodatku č. 6 Zřizovací listiny Městského zařízení sociálních služeb, p.o., sídlo: Východní 621/16, 360 20 Karlovy Vary, IČ: 47701277
 • 62  Různé

 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.