Karlovy Vary – Zastupitelé budou jednat v hale pro míčové sporty

V úterý 28. dubna se uskuteční jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary.

Zasedání s ohledem na vládní opatření proběhne mimořádně v Hale pro míčové sporty KV Areny (Západní 1812, Karlovy Vary). Začne v 8:30 a celý průběh bude přenášen on-line na webových stránkách magistrátu města (http://live.publicstream.cz/vary).  

Zastupitelé zasednou samostatně ke stolům rozmístěným na ploše haly. Pro veřejnost a média bude vyčleněn zvláštní vchod (z prostoru turniketů v 1. patře) a vyhrazena místa k sezení v sektorech na tribuně. Všichni účastní musejí dodržovat platná nařízení a opatření a mít po celou dobu zakrytá ústa a nos ochranným prostředkem, který brání šíření kapének (rouška, ústenka, respirátor, šátek apod.).

Navrhovaný program jednání

 • Volba ověřovatelů zápisu a členů návrhové komise
 • Schválení programu jednání
 • Kontrola usnesení
 • Rozprava k usnesením rady města od posledního řádného jednání zastupitelstva města
 • Informace vedení města o významných jednáních
 • Zápis z 1. jednání Výboru dopravy, životního prostředí, čistoty města a zeleně ze dne 8.1.2020
 • Zápis z 2. jednání Výboru dopravy, životního prostředí, čistoty města a zeleně ze dne 5.2.2020
 • Zápis z 3. jednání Výboru dopravy, životního prostředí, čistoty města a zeleně ze dne 4.3.2020
 • Zápis z jednání Výboru strategického rozvoje
 • Rozpočtové opatření č. 4/20 – ZM (přesun finančních prostředků mezi závaznými ukazateli a odbory – Vřídelní kolonáda – odstranění havarijního stavu)
 • Rozpočtové opatření č. 5/20 – ZM (snížení příjmů z prodeje LD Trocnov a zvýšení financování)
 • Rozpočtové opatření č. 6/20 – ZM (přesun finančních prostředků mezi odbory – Silnice – opravy a udržování – cesta Thermálenskými svahy)
 • Rozpočtové opatření č. 7/20 – ZM (náklady na podlimitní technické zhodnocení prodejních stánků využívaných pro městské trhy)
 • Rozpočtové opatření č. 8/20 – ZM (neinvestiční transfer na obnovu kostela sv. Anny v Sedleci a dotační titul Obnova památek a památkově hodnotných objektů)
 • Rozpočtové opatření č. 9/20 – ZM (neinvestiční transfer pro Balneologický institut o.p.s.)
 • Rozpočtové opatření č. 10/20 – ZM (přesun finančních prostředků mezi závaznými ukazateli – Strategické plánování a Ostatní osobní výdaje)
 • Rozpočtové opatření č. 11/20 – ZM (přesun finančních prostředků mezi závaznými ukazateli – Areál Rolava – budovy, haly, stavby – „BISTRO ROLAVA“)
 • Rozpočtové opatření č. 12/20 – ZM (předfinancování dotační akce „KV Dopravní automobil pro JSDH Stará Role“)
 • Úprava rozpočtu 2020 Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace, IČ: 477 01 277
 • Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši Kč 8 000 000,00 pro Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace, IČ: 000 74 811
 • Poskytnutí dotace do oblasti prevence kriminality žadateli Světlo Kadaň, z.s.
 • Schválení projektů prevence kriminality zasílaných na Krajský úřad Karlovarského kraje se žádostí o dotaci
 • Schválení projektu Asistenti prevence kriminality na období 2020 – 2022 zasílaného na MV ČR se žádostí o státní dotaci
 • Schválení projektu prevence kriminality zasílaného na MV ČR s žádostí o státní dotaci
 • Schválení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje na rok 2020
 • Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na činnost v roce 2020 – Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.
 • Nadace města Karlovy Vary – poskytnutí daru včetně schválení uzavření darovací smlouvy pro rok 2020
 • Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – rozdělení státní finanční podpory pro rok 2020
 • Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2020 – Nadace FILM FESTIVAL KARLOVY VARY
 • Schválení neinvestičních dotací na tělovýchovu a sport pro rok 2020 nad 50 tisíc Kč
 • Revokace usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary č. ZM/15/2/20 ze dne 04.02.2020 – Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2020 – Římskokatolická farnost Karlovy Vary – Stará Role
 • Změna Územního plánu města Karlovy Vary – č. 2/2016 – k.ú. Rybáře – Volnočasový areál Rolava – NÁVRH k vydání
 • Obecně závazná vyhláška o provozování pouliční umělecké veřejné produkce
 • Udělení Ceny města Karlovy Vary za rok 2019
 • Udělení Čestného občanství města Karlovy Vary v roce 2020
 • Přísedící pro Okresní soud v Karlových Varech ve volebním období 2020-2024
 • Informace o přípravě na programové období 2021-2027 a o přípravě ITI
 • Výroční zpráva místní Agendy 21 za rok 2019
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání – Strategický rámec
 • Akční plán zlepšování MA21 Karlovy Vary na rok 2020
 • Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití na projekt „Brownfield – kino Lidový dům“
 • Návrh na vyřazení majetku spravovaného odborem strategií a dotací (kapitola 34) z účetní evidence
 • Zrušení usnesení ZM/24/2/20 ze dne 4.2.2020 – prodej pozemku p.č. 458/8 v k.ú. Doubí u Karlových Var – prodej pozemku p.č. 458/8 v k.ú. Doubí u Karlových Var
 • Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 388 v k.ú. Doubí u Karlových Var
 • Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 389 v k.ú. Doubí u Karlových Var
 • Prodej pozemku pod garáží p.č. 827/79 v k.ú. Rybáře
 • Prodej pozemku pod garáží p.č. 905/128 v k.ú. Drahovice
 • Prodej pozemku pod garáží p.č. 844/31 v k.ú. Rybáře
 • Prodej pozemku pod garáží p.č. 3480 v k.ú. Karlovy Vary
 • Prodej částí pozemků p.č. 931 a p.č. 935/1, oba v k.ú. Drahovice
 • Prodej části pozemku p.č. 250/1 v k.ú. Drahovice
 • Prodej části pozemku p.č. 296/2 v k.ú. Dvory – společnost JERUS a.s.
 • Prodej části pozemku p.č. 862/1 v k.ú. Drahovice
 • Prodej části pozemku p.č. 461/4 v k.ú. Doubí u Karlových Var
 • Prodej pozemku st.p.č. 544 a části pozemku p.č. 57/1 v k.ú. Tašovice
 • Prodej pozemku p.č. 66/2 a části pozemku p.č. 62/10, oba v k.ú. Sedlec u Karlových Var
 • Nabídka využití předkupního práva k chatě na pozemku p.č. 851/36 v k.ú. Rybáře
 • Nabídka k využití předkupního práva k chatě na pozemku p.č. st. 2589 v k.ú. Stará Role
 • Výkup části pozemku st.p.č.272 v k.ú. Bohatice, obec Karlovy Vary
 • Žádost o bezúplatný převod části pozemku p.č. 520/5 v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary- SPÚ
 • Prodej bytové jednotky č. 647/12 k.ú. Drahovice v budově nám. V. Řezáče 646/12 a 647/14, nájemcům
 • Prodej bytových jednotek č. 646/10, 647/8 a 647/9 k.ú. Drahovice v budově nám. V. Řezáče 646/12 a 647/14, nájemcům
 • Prodej bytových jednotek č. 646/9, 647/7 a 647/10 k.ú. Drahovice, v budově  nám. V. Řezáče 646/12 a 647/14, nájemcům
 • Prodej pozemků p.č. 851/2 a p.č. 865, oba v k.ú. Drahovice
 • Prodej bytové jednotky č. 65/2 k.ú. Tašovice v domě Slovanská 65, nájemci
 • Sbor dobrovolných hasičů Stará Role – prominutí dluhu, vzdání se práva vymáhání pohledávky s účinky vyřazení
 • Dohoda o uznání dluhu a dohoda o splátkách – Kollárova 539/13, Karlovy Vary, UJ 802
 • Různé

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.