Informace pro podnikatele – realitní zprostředkování

Upozornění pro podnikatele na účinnost zákona o realitním zprostředkování. 

Dne 3. 3. 2020 nabývá účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů.

  • Činnost realitního zprostředkovatele se zařazuje do nové vázané živnosti „Realitní zprostředkování“.
  • Stanovuje se odborná způsobilost, která se vyžaduje nejen na podnikatelích a odpovědných zástupcích, ale též po osobách, které fakticky realitní zprostředkování vykonávají.

Požadovaná odborná způsobilost pro podnikatele, resp. odpovědného zástupce je následující:

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,

b) vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu, 1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu se zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu,

c) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo

d) profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

  • V živnosti volné se obor č. 58 nově vymezuje jako „Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“. Změna názvu bude provedena v živnostenském rejstříku automaticky.
  • Zavádí se povinné pojištění odpovědnosti realitních zprostředkovatelů za případně způsobenou újmu.
  • Stanovuje se písemná forma pro smlouvu o realitním zprostředkování.
  • Podmínku bezúhonnosti musí splňovat podnikatel – fyzická osoba, u právnické osoby skutečný majitel a též fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu nebo v obdobném postavení.
  • Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování na základě volné živnosti a hodlá v činnosti pokračovat, je povinen před uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. do 3. 9. 2020, ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti (doložení praxe u těchto podnikatelů se nevyžaduje). Ohlášení živnosti v těchto případech nepodléhá správnímu poplatku. Marným uplynutím lhůty oprávnění k poskytování realitního zprostředkování zaniká.
  • Realitní zprostředkovatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živnosti „Realitní zprostředkování“ pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti dle přílohy č. 5 živnostenského zákona nejpozději do 2 let od účinnosti zákona, tj. do 3. 3. 2022.


Požadovaná odborná způsobilost pro osoby, které pro podnikatele činnosti v rámci uvedené vázané živnosti vykonávají:

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, v oblasti vzdělávání Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,

b) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 1 rok praxe v oboru,

c) profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,

d) doklad o tříleté praxi v oboru v nezávislém postavení nebo v pracovněprávním vztahu, nebo

e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu

Dotazy týkající se změn živnostenského zákona vyvolaných zákonem o realitním zprostředkování můžete směřovat na pracovníky registračního oddělení živnostenského úřadu na telefonních číslech: 353 152 693, 353 152 690, 353 152 694, 353 152 696.

Obecní živnostenský úřad

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary


https://www.firmamagnet.cz/index.php/2019/05/29/vykup-nemovitosti-a-zpetny-leasing-nemovitosti/


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.