Revize katastru nemovitostí a její dopad na daň z nemovitých věcí

Katastrální úřady průběžně provádějí revizi katastru nemovitostí (dále jen „revizi katastru“) z důvodu nesouladu údajů o nemovitých věcech evidovaných v katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, neboť bylo zjištěno, že v řadě případů vlastníci nemovitých věcí nesplnili svou ohlašovací povinnost a příslušnému katastrálnímu úřadu neoznámili změny u nemovitých věcí v jejich vlastnictví, přičemž v souvislosti s některými změnami může poplatníkovi daně z nemovitých věcí vyvstat povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí.

Činnosti katastrálních úřadů při revizi katastru upravuje ustanovení § 43 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem revize katastru jsou zejména hranice pozemků, obvody budov a vodních děl, druh pozemku, způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby. Podle potřeby se dále revidují i hranice katastrálního území, další prvky polohopisu, místní názvy a pomístní jména a další.

Rozsah, ve kterém bude revize prováděna, určuje ve vyhlášení revize katastrální úřad. Revizi údajů katastru nemovitostí vyhlašuje příslušný katastrální úřad podle potřeby zajištění souladu údajů katastru a jejich skutečným stavem v terénu a provádí ji za součinnosti obcí, případně dalších orgánů veřejné moci, a za účasti vlastníků a jiných oprávněných.


https://reality.firmamagnet.cz/index.php/2020/03/12/dodavame-samoobsluzne-prenosne-cerpaci-stanice/


Vyhlášení revize katastru oznamuje katastrální úřad nejpozději 2 měsíce před jejím zahájením obci, na jejímž území bude revize katastru prováděna. Informaci o zahájení revize zveřejňuje příslušná obec způsobem v místě obvyklým. Informace o zahájení revize je rovněž umístěna na úřední desce příslušného katastrálního úřadu. Zjistí-li nesoulad v údajích katastru, projedná způsob jejich odstranění.

Dojde-li v důsledku provedené revize katastru ke změnám rozhodným pro stanovení daně, tj. například 

  • ke změně druhu pozemku, nebo 
  • ke změně výměry pozemku,

vzniká vlastníku nemovité věci povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, ve kterém zohlední změny údajů, k nimž v důsledku revize došlo, na zdaňovací období následující po roce, v němž byly změny zapsány do katastru, a to v zákonem stanovené lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období.

V případě pochybností doporučujeme se obrátit s konkrétním případem na příslušného správce daně z nemovitých věcí.

Pokud tak poplatník v zákonem stanovené lhůtě neučiní, může mu podle ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vzniknout povinnost zaplatit pokutu. Není-li daň zaplacena včas, je poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle § 252 téhož zákona.

Zdroj: Finanční správa


https://reality.firmamagnet.cz/index.php/2019/11/26/1462/


 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.