Karlovarský kraj – ženy a muži ve volbách

Volby jsou hlavním mechanismem zastupitelské demokracie, kterým občané vybírají vládnoucí politiky a podílejí se na chodu země. V ČR se volí přímo do Evropského parlamentu, krajských zastupitelstev, obecní samosprávy, Senátu a Poslanecké sněmovny. Od roku 2013 je přímou volbou volen také prezident ČR.

V posledních konaných volbách do zastupitelstva v Karlovarském kraji v roce 2016 bylo registrováno celkem 867 platných kandidátů, z toho bylo 31,7 % žen.

Jde o nejvyšší procento žen kandidujících v těchto volbách od roku 2000 a ve srovnání těchto dvou období tak došlo k procentnímu nárůstu jejich podílu o 12,1 procentního bodu. Nejen u kandidujících, ale také u zvolených zastupitelů, zjišťujeme, že i zde došlo ke zvýšení podílu zvolených zástupců ženského pohlaví a z celkového počtu zvolených zastupitelů (45) jich uspěla téměř třetina (28,9 % zvolených zastupitelek). Oproti roku 2000 tak byl zaznamenán v posledních volbách do zastupitelstva Karlovarského kraje nárůst podílu zvolených zastupitelek dokonce o 15,6 procentního bodu.

Zaměříme-li se na věkové složení kandidátů těchto voleb v obdobích 2000 až 2016, zjistíme, že většině mužských i ženských kandidátů v letech 2000 a 2004 bylo více než 50 let, zatímco dvěma posledním volbám do zastupitelstva Karlovarského kraje již dominovaly ročníky mladší, a to ve věkovém rozmezí 30–49 let.

Posledních voleb do zastupitelstva kraje v roce 2016 se oproti minulým volbám od roku 2000 účastnilo početně absolutně nejvíce mužských i ženských kandidujících zástupců spadajících do věkové skupiny 18–29 let (69 mužů a 38 žen). Při pohledu na věk kandidátů zjistíme, že v roce 2016 se průměrný věk kandidujících mužů navýšil od roku 2000 o 0,4 roku na 47,0 let. Naopak u žen došlo v roce 2016 k poklesu jejich průměrného věku oproti srovnávanému období o 1,4 roku.

Ve volbách do obecních zastupitelstev, které proběhly v říjnu roku 2018, se ucházelo o funkci celkem 5 777 platných kandidátů.

Mezi těmito kandidáty bylo 2 019, tj. 34,9 % žen. Podíl žen, kandidujících v obecních volbách v Karlovarském kraji, vykazuje narůstající trend. Od voleb do obecních zastupitelstev v roce 2006 se jejich podíl zvýšil o 4,1 procentního bodu.

Mezi zvolenými zastupiteli (1 322) v obecních volbách v roce 2018 bylo 30,8 % žen. I podíl žen mezi zvolenými zastupiteli se zvyšuje, ve sledovaném období zaznamenal nárůst o 3,9 procentního bodu. Mužští kandidáti jsou pravidelně o něco úspěšnější než kandidátky-ženy. V roce 2018 bylo zvoleno do zastupitelstev obcí v našem kraji celkem 24,3 % z kandidujících mužů a 20,2 % z kandidujících žen.

Nejčastěji se ucházejí o funkci v obecním zastupitelstvu kandidáti obou pohlaví ve věku 40–49 let, mezi muži činil jejich podíl 31,4 %, mezi ženami 29,8 %. Další nejčastěji zastoupenou věkovou skupinou mezi kandidujícími muži jsou muži ve věku 60 a více let (23,7 %), mezi kandidujícími ženami to jsou ženy ve věku 50–59 let (21,2 %).

U mladých kandidátů ve volbách do obecních zastupitelstev v našem kraji můžeme pozorovat, že ženy vykazují vyšší podíl kandidujících než muži. Mezi mužskými kandidáty činil podíl těch nejmladších ve věku 19–29 let 8,1 %, mezi ženami to bylo 10,3 %. Podíl kandidujících žen ve věkové skupině 30–39 let (19,2 %) byl dokonce o 3,3 procentních bodu vyšší než podíl stejně starých kandidujících mužů.

Mezi zvolenými zastupiteli byli logicky také nejvíce zastoupeni muži i ženy ve věku 40–49 let. Mužů-zastupitelů bylo 38,0 % a mezi zvolenými zastupitelkami jich bylo 33,7 % v tomto věku. Druhou nejčastěji zastoupenou věkovou skupinou mezi zvolenými zastupiteli byli muži i ženy ve věku 50–59 let.

U mužů následuje věková skupina 60letých a starších zastupitelů, u žen pak věková skupina mladších žen ve věku 30–39 let. Nejméně zvolených zastupitelů je těch nejmladších ve věku 18–29 let (mezi muži 3,3 %, mezi ženami 4,2 %).

Při pohledu na delší časovou řadu vidíme, že mezi zvolenými zastupitelkami je čím dál větší podíl žen ve věku 50–59 let. Při volbách do obecních zastupitelstev v roce 2018 činil podíl zastupitelek v tomto věku 29,4 %, což je o 10,3 procentního bodu více než při obecních volbách v roce 2010.

Naopak mírný pokles doznal ve sledovaném období podíl nejmladších (o 1,4 procentního bodu) a nejstarších (o 0,4 procentního bodu) zvolených zastupitelek. Mezi muži, zvolenými do zastupitelstev obcí, se v tomto období mírně zvýšil podíl zastupitelů 40letých a starších a naopak se snížil podíl mladých zastupitelů ve věku do 39 let.

Při meziokresním srovnání zjišťujeme, že nejvyšší podíl žen mezi platnými kandidáty při volbách do obecních zastupitelstev v roce 2018 v našem kraji vykazoval okres Karlovy Vary, a to 35,9 %. Nejnižší podíl žen naopak kandidoval v okrese Cheb (33,8 % všech platných kandidátů). Mezi zvolenými zastupiteli byl nejvyšší podíl žen v okrese Karlovy Vary (31,5 %) a nejméně byly ženy zastoupeny v obecních zastupitelstvech sokolovského okresu (29,9 %).

Nejvyšší úspěšnost vykazovali muži i ženy, kteří kandidovali do obecních zastupitelstev okresu Cheb. Z mužů, kandidujících v tomto okrese, se jich dostalo do zastupitelstva 25,7 %, mezi ženami byl podíl těch úspěšných 22,4 %. Ve všech okresech našeho kraje platí, že mužští kandidáti byli při obecních volbách úspěšnější než kandidátky-ženy.

Při pohledu na jednotlivé SO ORP vidíme, že nejvyšší podíl žen mezi platnými kandidáty do voleb do obecních zastupitelstev v roce 2018 byl v SO ORO Ostrov (36,0 %) a SO ORP Karlovy Vary (35,9 %), nejméně jich pak kandidovalo v SO ORP Mariánské Lázně (31,5 %). Do zastupitelstev obcí kraje byl nejvyšší podíl žen zvolen v SO ORP Cheb (35,9 %) a nejnižší v SO ORP Aš (24,6 %). Mužští kandidáti byli nejúspěšnější v SO ORP Ostrov, kde se do zastupitelstva dostalo 29,7 % z nich a naopak nejméně se jich stalo zastupiteli v obcích SO ORP Kraslice (17,1 %). Z kandidujících žen se jich dostal nejvyšší podíl do obecních zastupitelstev obcí SO ORP Cheb (26,0 %) a nejnižší podíl zastupitelek z platných kandidátek vykazovaly obce SO ORP Sokolov (18,0 %) a SO ORP Kraslice (18,1 %).

Stejně jako mezi platnými kandidáty a zvolenými zastupiteli, tak i mezi zvolenými starosty obcí převažují muži nad ženami. Nejlépe se dařilo ženám v SO ORP Mariánské Lázně, kde má v čele vedení starostku polovina obcí. Ve všech ostatních SO ORP Karlovarského kraje byl podíl starostek na celkovém počtu starostů nižší. Nejméně žen stálo v čele obcí SO ORP Sokolov, kde podíl starostek na celkovém počtu starostů činil pouze 21,9 %.

Při pohledu na počty kandidujících a zvolených zastupitelů podle velikosti obcí vidíme, že ženy nejčastěji kandidují v obcích s 1 000–1 999 obyvateli, kde jejich podíl na celkovém počtu platných kandidátů činil 38,0 %. Nejméně se ženy angažují při volbách do obecních zastupitelstev v malých obcích s maximálně 499 obyvateli (přibližně 34 % všech platných kandidátů).

Nejvyšší podíl žen mezi zvolenými kandidáty vykazovaly obce s počtem obyvatel 1 000–1 999, a to 38,2 %. Nejméně se ženám dařilo dostat do zastupitelstva obce v těch nejmenších obcích do 199 obyvatel (25,8 %). Pokud zjišťujeme, kolik z platných kandidátů bylo v našem kraji zvoleno do zastupitelstva obcí, vidíme, že největší úspěch měli muži i ženy v obcích s 5 000–9 999 obyvateli (43,2 % mužů a 34,4 % žen) dále v krajském městě (39,7 % mužů a 29,4 % žen). Naopak nejnižší podíl zvolených zastupitelů z celkového počtu platných kandidátů vykazovaly pro muže obce s 2 000–4 999 obyvateli (18,4 %) a pro ženy malé obce do 199 obyvatel (16,0 %) a s 200–499 obyvateli (16,3 %).

V mezikrajském srovnání patří Karlovarský kraji mezi regiony s nejvyšším podílem kandidujících žen i podílem zvolených zastupitelek.

Podíl kandidátek na všech platných kandidátech při volbách do obecních zastupitelstev v našem kraji v roce 2018 byl 3. nejvyšší (společně s Olomouckým krajem) po Hl. městě Praze a po Ústeckém kraji a podíl zvolených zastupitelek na celkovém počtu zastupitelů byl 3. nejvyšší po Ústeckém a Středočeském kraji.

 

Zdroj a celá publikace: Český statistický úřad, muži a ženy v Karlovarském kraji


 

 

 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.