Karlovy Vary – V úterý zasedá městské zastupitelstvo

Jednací sál krajského úřadu ve Dvorech bude v úterý 2. dubna dějištěm zasedání Zastupitelstva města Karlovy Vary. Jednání zastupitelů začíná v 8:30 a je možné ho sledovat přímo v sále nebo prostřednictvím  on-line přenosu – zde: Živý přenos ze zasedání zastupitelstva města Karlovy Vary

Návrh programu:

 • Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 • Schválení programu jednání
 • Kontrola usnesení zastupitelstva města
 • Rozprava k usnesením rady města od posledního řádného jednání zastupitelstva města
 • Informace vedení města o významných jednáních
 • Zápis z jednání finančního výboru dne 11. 3. 2019
 • Zápisy z jednání Výboru strategického rozvoje
 • Zápis z jednání Výboru pro sociální věci a seniory dne 16.01.2019
 • Zápis z jednání Výboru pro sociální věci a seniory dne 13.02.2019
 • Zápis z jednání Výboru pro sociální věci a seniory dne 27.02.2019
 • Zápis z 1. jednání Výboru dopravy, životního prostředí, čistoty města a zeleně ze dne 16.1.2019
 • Zápis z 2. jednání Výboru dopravy, životního prostředí, čistoty města a zeleně ze dne 6.2.2019
 • Zápis z 3. jednání Výboru dopravy, životního prostředí, čistoty města a zeleně ze dne 6.3.2019
 • Zápis z 1. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Karlovy Vary 1/2019
 • Zápis z 2. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Karlovy Vary 2/2019
 • Rozpočtové opatření č. 3/19 – ZM (členský příspěvek spolku „ŽIVÝ KRAJ – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.“)
 • Rozpočtové opatření č. 4/19 – ZM (zapojení zůstatku sociálního fondu k 31.12.2018 do rozpočtu 2019)
 • Rozpočtové opatření č. 5/19 – ZM (rekonstrukce Zlatá kotva – hrazení nákladů formou jednorázového vkladu do fondu oprav z účtu hospodářské činnosti)
 • Rozpočtové opatření č. 6/19 – ZM (přesun finančních prostředků mezi závaznými ukazateli – poskytnutí neinvestičního účelového transferu Záchranné stanici DROSERA)
 • Uzavření Smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti Alžbětiny lázně, a.s., IČ: 263 42 421 a rozpočtové opatření č. 7/19-ZM
 • Rozpočtové opatření č. 8/19 – ZM (doúčtování výdajů na dopravní obslužnost města za rok 2018)
 • Rozpočtové opatření č. 9/19 – ZM (Zámecký vrch – výsuvné sloupky, mostní prohlídky, nežádoucí zeleň a nebezpečný odpad)
 • Rozpočtové opatření č. 10/19 – ZM (přesun finančních prostředků mezi závaznými ukazeteli – finanční příspěvek na krytí nákladů realizace stavby Rekonstrukce křižovatky Čankov)
 • Rozpočtové opatření č. 11/19 – ZM (přesun finančních prostředků mezi závaznými ukazateli – zvýšení nákladů na akci Úprava Sedlecké ulice, včetně výstavby chodníku Sedlec – Růžový vrch)
 • Rozpočtové opatření č. 12/19 – ZM (technické zajištění kulturních akcí v roce 2019 – Divadlo Husovka)
 • Rozpočtové opatření č. 13/19 – ZM (přesun finančních prostředků mezi závaznými ukazateli – augmentovaná realita – virtuální prohlídka vybraných objektů na území města Karlovy Vary)
 • Schválení rozpočtového opatření č. 14/19 ZM přesun finančních prostředků mezi závaznými ukazateli – Oprava krytu komunikace ul. Petra Velikého
 • Žádost o provedení rozpočtového opatření č. 15/19 – ZM – poradenská činnost UNESCO
 • Prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně Sportovní klub vozíčkářů Sharks, z.s., IČ: 266 29 429
 • Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu – úrokový swap
 • Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na činnost v roce 2019 – INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.
 • Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2019 – Nadace FILM FESTIVAL KARLOVY VARY
 • Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2019 – Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
 • Neinvestiční dotace nad 50.000,- Kč na podporu kulturních aktivit v roce 2019
 • Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2019 – Římskokatolická farnost Karlovy Vary – Stará Role
 • Schválení neinvestičních dotací na tělovýchovu a sport pro rok 2019 nad 50 tisíc Kč
 • Poskytnutí dotací do oblasti prevence kriminality nad 50 tisíc korun
 • Revokace usnesení č. ZM/354/12/18 a schválení projektů připravovaných k zaslání na MV ČR se žádostí o státní dotaci
 • Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu statutárního města Karlovy Vary ze dne 30. 11. 2011 na revitalizaci Císařských lázní
 • Mimosoudní řešení soudních sporů – Karlovarské stavební družstvo Vyhlídka
 • Memorandum o vzájemné spolupráci při zajišťování požární ochrany
 • Schválení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje na rok 2019
 • Změna č. 1/2016 Regulačního plánu Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce – k.ú. Karlovy Vary – fáze 2 – schválení zadání
 • Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice U Podjezdu – I. etapa“
 • Veřejná zakázka „Úprava čerpacího stanoviště pro odběr vřídelní vody včetně využití GTE pro Alžbětiny lázně“
 • Zprávy jednatelů společností města a příspěvkových organizací města
 • Udělení Ceny města Karlovy Vary za rok 2018
 • Udělení Čestného občanství města Karlovy Vary v roce 2019
 • Přísedící pro Okresní soud v Karlových Varech ve volebním období 2019-2023
 • Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – rozdělení státní finanční podpory pro rok 2019
 • Aktualizace a doplnění Programu regenerace Městské památkové rezervace Karlovy Vary 2014 – 2024
 • Smlouva o poskytnutí věcného daru – hudební nástroje pro Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace
 • Příprava na projektové období EU 2021 – 2027
 • Strategický plán udržitelného rozvoje a Integrovaný plán rozvoje území – změna manažera
 • Akční plán zlepšování MA 21 Karlovy Vary na rok 2019
 • Výroční zpráva místní Agendy 21 za rok 2018
 • Fórum města Karlovy Vary
 • Dodatek č. 22 ZL pro příspěvkovou organizaci Správa lázeňských parků Karlovy Vary
 • Majetkoprávní vypořádání opěrných zdí ul. Bezručova – Židovská obec Karlovy Vary
 • Nabídka k využití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku p.č. 319 v k.ú. Drahovice
 • Nabídka darování pozemku st.p.č. 1484 se stavbou garáže v lokalitě garáží v Jabloňové ul. v k.ú. Stará Role
 • Směna části p.p.č. 45/3 v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary za část p.p.č. 46 v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary
 • Další postup při řešení pohledávky dlužníka ELOMO spol. s r.o. v likvidaci, IČ 2786840
 • Revokace usnesení ZM/46/1/19 ze dne 24.1.2019 – Vzdání se práva vymáhání pohledávky s účinky vyřazení – za byt Tržiště 380/29, Karlovy Vary
 • Záměr prodeje pozemku p.č. 411 k.ú. Drahovice
 • Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Bohatice
 • Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Doubí, obec Karlovy Vary za pozemky v k.ú. Bohatice, obec Karlovy Vary
 • Zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 764, p.č. 765, p.č. 752/1, vše v k.ú. Karlovy Vary, pro nájemce
 • Vyřazení části pozemku p.č. 935/1 v k.ú. Drahovice ze Seznamu neprodejných pozemků v majetku Statutárního města Karlovy Vary
 • Vyřazení majetku ze střediska 0533 – Kino Čas
 • Žádost nájemce o koupi bytové jednotky č. 577/10 k.ú. Stará Role, v budově Závodu míru 577/9 Karlovy Vary, Stará Role
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní na úplatný převod komunikace včetně pozemku pod komunikací a veřejného osvětlení v k.ú. Tašovice – Gaspar invest company (GIC) s.r.o.
 • Prodej části pozemku p.č. 2 v k.ú. Karlovy Vary – Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
 • Prodej části pozemku p.č. 667/103 v k.ú. Rybáře
 • Prodej části pozemku p.č. 452/1 v k.ú. Rybáře – společnost KAVAL, spol. s r.o.
 • Prodej části pozemku p.č. 370/3 v k.ú. Olšová Vrata
 • Prodej části pozemku p.č. 888/1 v k.ú. Karlovy Vary – společnost MAXIM investment a.s.
 • Prodej částí pozemků p.č. 1736, p.č. 1738 a p.č. 1739, vše v k.ú. Karlovy Vary – společnost TUNA KV s.r.o.
 • Prodej jednotek č. 637/13 a 640/10 v k.ú. Drahovice, v objektu Stará Kysibelská 637/27 – 641/17, Karlovy Vary, nájemcům jednotek
 • Prodej jednotek v k.ú. Drahovice, v objektu Stará Kysibelská 637/27 – 641/17, Karlovy Vary, nájemcům jednotek (čtyři bytové jednotky)
 • Prodej jednotek v k.ú. Drahovice, v objektu Stará Kysibelská 637/27 – 641/17, Karlovy Vary, nájemcům jednotek (šest bytových jednotek)
 • Prodej jednotek v k.ú. Drahovice, v objektu Stará Kysibelská 637/27 – 641/17, Karlovy Vary, nájemcům jednotek (osm bytových jednotek)
 • Prodej jednotek v k.ú. Drahovice, v objektu Stará Kysibelská 637/27 – 641/17, Karlovy Vary, nájemcům jednotek (devět bytových jednotek)
 • Prodej pozemku pod stavbou p.č. 510/18 v k.ú. Rybáře
 • Prodej pozemků v k.ú. Rybáře – Mlýnská ulice a uzavření kupní smlouvy s vítězem licitace
 • Prodej pozemku p.č. 382 v k.ú. Drahovice
 • Prodej pozemku p.č. 1155/2 v k.ú. Karlovy Vary – společnost Boutique Spa Hotel Saxonia s.r.o.
 • Prodej pozemku p.č. 753/1 v k.ú. Bohatice
 • Prodej pozemku p.č. 261/5 v k.ú. Tašovice
 • Prodej pozemku p.č. 146/18 v k.ú. Stará Role
 • Prodej pozemků p.č. 84/1 a p.č. 84/2, oba v k.ú. Rosnice u Staré Role – rybník, uzavření kupní smlouvy s vítězem VŘ
 • Prodej pozemku p.č. 47/33 v k.ú. Tuhnice
 • Dopis: občan města – stížnost na chování strážníka Městské policie Karlovy Vary
 • Různé

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.