Karlovarskou ČSSD otřásá vnitrostranická válka

Karlovarskou ČSSD zmítají dlouhodobě osobní spory mezi jednotlivými členy a frakcemi. Vše vyvrcholilo hádkou na Okresní konferenci ČSSD, která se konala 01. 12. 2018. Výsledkem je mimo jiné oficiální stížnost na porušování stanov, nekalé praktiky, padělání podpisů na prezenční listině, falšování schůzí… Dále pak návrh na okamžité vyloučení členů ČSSD, kteří se dle autora stížnosti měli dlouhodobě dopouštět již zmíněných skutků.

Tuto stížnost má k dispozici i naše redakce a po té, co jsme kontaktovali jejího autora, tak s jeho souhlasem jí v plném znění zveřejňujeme.

 

Věc: 1) stížnost na porušování Stanov ČSSD při Okresní konferenci ČSSD konané dne 01. 12.

2018 v Karlových Varech

 1. návrh na zrušení Okresní konference ČSSD Karlovy Vary konané rovněž ve shora uvedeném dni
 2. návrh na opakování schůzí všech MO ČSSD v Karlových Varech dle Stanov ČSSD
 3. návrh na opakování Okresní konference ČSSD v Karlových Varech taktéž dle platných Stanov ČSSD
 4. pozastavení termínu Krajské konference ČSSD za kraj karlovarský do vyřešení předmětné stížnosti
 5. návrh na okamžité vyloučení členů ČSSD pro nekalé praktiky, padělání podpisů na prezenční listině, falšování schůzí v místních organizací ČSSD, uváděním nepravd , nemravné nakládání s dobrými mravy dále nerovnoměrně úmyslně nastaveného /tedy diskriminačního/ přístupu k ostatním delegátům MO v Karlových Varech při výše uvedené Okresní konferenci ČSSD K. Vary a v neposlední řadě vypuzení jednou provždy tzv. zábavné beztrestnosti z řad ČSSD; konkrétně se jedná o přítele Adama Šlechtu/“Lomara“, přítele Zdeňka Míkovce, přítele Antonína Boha /juniora/, přítele Mariana Odleváka, přítele Richarda Ullische a přítele tajemníka OVV ČSSD Karlovy Vary Jiřího Dietzeho
 1. PROLEGOMENA

Vážené přítelkyně a přátelé – celé současné vedení strany sociálně demokratické, jakožto nejvyšší orgán ČSSD, obracím se na vás ve shora předmětné věci, neboť dne 1. prosince 2018 od 09:30 se konala v Karlových Varech Okresní konference ČSSD /dále jen – okr. konf./, na kterou jsem poštovním úřadem, jakožto delegát obdržel řádně prostřednictvím přítele tajemníka Jiřího Dietzeho pozvánku. Pozvánka mi byla doručena i jiným prokazatelným komunikačním systémem, kterým mohu označit například e – mailovou poštu (Naše redakce má tento e-mail k dispozici)

Program předmětné konference nebyl součástí pozvánky. Delegáti jej obdrželi až po svém příchodu „okresní karlovarské zabíjačky ČSSD“ v zasedačce OVV ČSSD Karlových Varech. Vzhledem k tomu, že scénář za mého již jedenáctiletého působení v ČSSD, se odvíjel i tentokráte na okr. konf. absolutně totožně jako při konání minulých konferencích tj. opětovná nominace do volební komise již bez přerušení /neboť si toto teritorium urputně po celou tu dobu hlídá/, ve které hlavní roli „karlovarského bosse ČSSD“ ztvárňuje tzv. „přítel“ Adam Šlechta alias „Lomar“ se svoji věrnou družinou vazalů z MO Staré Role ČSSD Karlovy Vary, ale i šíbrů z MO Růžový Vrch ČSSD Karlovy Vary, kdy se nechali opět bezostyšně – silově nominovat na post předsedy volební komise a jejich dalších členů.

K tomuto bodu vystoupil přítel Ing. Edmund Janisch, který navrhoval jiné kandidáty do inkriminované komise z důvodu nedůvěryhodnosti „přítele“ Šlechty/“Lomara“, který dle jeho sdělení několikrát opakovaně v minulosti volby padělával a falšoval. „Přítel“ Šlechta/“Lomar“ na tuto reakci začal /cca o 25 let staršího/ přítele Janische veřejně před přítomnými delegáty jej hlasitě zastrašovat a dále mu i slovně vyhrožoval, cituji:…“že jej zbije fackami, ať to Eduard Janisch na něj prý nezkouší“…konec citace.

Hlasovací mašina MO Stará Role ČSSD Karlovy Vary včetně šíbrů z MO Růžového Vrchu ČSSD Karlovy Vary návrh přítele Janische samozřejmě tzv. „demokraticky“ převálcovala, neboť přeci Janischův návrh nebyl v režii „přítele Šlechty/“Lomara“.

Když jsem zahlédl bohužel zažraně letitý pořád stejný „černý scénář okr. konf.“, který vrhá ČSSD po celou tu dobu /už i celorepublikově/ až na samé dno, přihlásil jsem se technickou poznámkou, že jsem obdržel Poštovním úřadem v Karlových Varech oficiální pozvánku /od okresního tajemníka ČSSD Jiřího Dietzeho/ na okr. konf., ale v naší MO Rybáře ČSSD Karlovy Vary jsem nezaznamenal žádnou schůzi, která by mne dle Stanov ČSSD nominovala na předmětnou okresní konferenci. Přítel Odlevák dále „přítel“ Šlechta/“Lomar“, kteří tzv. „zezadu“ neustále bez přihlášení oproti Stanovám ČSSD vstupovali a zasahovali řídícímu předsedovi OVV příteli Michalu Riškovi do celého průběhu okr. konf., se obrátili na předsedu MO Rybáře ČSSD Karlovy Vary přítele Zdeňka Míkovce, zdali se konala schůze v předmětné věci, jak uvedl přítel Zdeněk Vikor? Přítel Míkovec na dotaz veřejně doznal, že žádná schůze v MO Rybáře ČSSD Karlovy Vary neproběhla a že falšoval delegáty na okr. konf. podle předlohy z minulého roku /2017/.

 1. ZAMETÁNÍ STOP

V předmětné věci jsem kontaktoval bývalého předsedu OVV ČSSD Karlovy Vary, který mi potvrdil, že před okr. konf. obdržel e-mailem zápis ze schůze /které se nezúčastnil/ + presenční listinu MO Staré Role ČSSD Karlovy Vary, ze které lze snadno dohledat, že schůze MO Stará Role byla v inkriminovanou dobu, neusnášeníschopná.

Z dvanácti podpisů byly minimálně tři podpisy přítelem Antonínem Bohem /juniorem/ dalším Šlechtovým/“Lomarovým“ vazalem, který zastupoval v inkriminované předsedu MO Stará Role ČSSD Karlovy Vary v 17:30, neboť výše dotazovaní na předmětné schůzi MO v tom čase vůbec nebyli, přestože jejich podpisy na prezenční listině ze dne 15. 11. 2018 se tam bezostyšně, nemravně vyskytují. Máme tu explicitní výsledek: celkový počet členů 55, z toho přítomných 9, nepřítomných 46. TO JE ALE PŘESILOVKA!!! Jaké vlastně bylo kvórum?? I přes tento „drobný detail“, /který opět zametá Stanovy ČSSD v Karlových Varech po celou tu dobu pod tzv. „koberec“/, byla přesto MO Stará Role ČSSD Karlovy Vary na okr. konf. zastoupena v početní přesile. Nevšiml jsem si, že by se Okr. konf. ČSSD Karlovy Vary, zúčastnila třebas i MO Centrum ČSSD Karlovy Vary. V době internetové komunikace, ale i všelijakých dnešních vymožeností např. Whats Appu aj. jak je to jen možné? ŽE BY ZASE JEN ÚČELOVKA?? Většinu na konferenci ovládali nenominovaní členové MO Stará Role ČSSD Karlovy Vary, kterou v přímém přenosu řídil tzv. „zezadu přítel“ Šlechta/“Lomar“. Druhou polovinou byli taktéž nenominovaní šíbři z MO Růžový Vrch ČSSD Karlovy Vary, kterou silově organizovali přítel Odlevák s přítelem Ullischem.

Bodů ze stanov ČSSD bylo pošlapáno a porušeno „v přímém přenosu quasi Reality Show“ při Okr. konf. ČSSD Karlovy Vary skutečně mnoho. Vrcholem celé „povedené taškařice alias okresní karlovarské zabíjačky ČSSD“ bylo rozdávání všech nominačních lístků po ukončení stanovené lhůty, kterou osobně vyhlásil „přítel“ Šlechta/“Lomar“. Přítel Odlevák i přesto nadále chodil okolo stolů a svými příznivci si nechával podle předem jeho určených pokynů vyplňovat nominační lístky dle již zákulisně předem připraveného tj. dohodnutého jmenného seznamu. Z mého pohledu se jednalo o organizovaný „gang“, který v ČSSD nemá v dnešní době už co pohledávat!

 1. REALITA v ČSSD

Na soustavně opakované porušování Stanov ČSSD si již před volbami do komunálních voleb 2018 v souvislosti s kandidátní listinou rovněž stěžoval bývalý předseda OVV ČSSD Karlovy Vary přítel Michal Riško. Přítel Riško mi také sdělil, že si originály výše uvedené presenční listiny z MO Stará Role ČSSD K. Vary ponechá, neboť jedině touto cestou lze opatřit hmatatelný důkaz, který potvrdí podvody, falšování a soustavně opakované porušování Stanov ČSSD organizovaným gangem v Karlových Varech.

Vzhledem ke skutečnosti, že je „přítel“ Šlechta/“Lomar“ v orgánu volební komisi při Okr. konf. ČSSD již řadu let, není vyloučeno, že se podvody a falšování děly i v minulosti. Osobně toto tvrzení mohu doložit také, neboť jsem jednou pracoval ještě s dalším /zatím nejmenovaným/ bývalým přítelem v této komisi, kde jsme zpovzdáli celou organizovanou skupinu /“gang“/ včele s „přítelem“ Šlechtou/“Lomarem“ pozorovali. Odeslanou shora uvedenou presenční listinu, kterou zpětně požadují nohsledi přítele Šlechty/“Lomara“ po bývalém předsedovi OVV ČSSD K. Vary příteli Riškovi, odmítl přítel Riško pochopitelně vydat, neboť kopie předmětného dokumentu bude součástí této stížnosti (Naše redakce má inkriminovanou presenční listinu k dispozici) Originál je uložený u něho na vyžádání. Přestože má „přítel“ Šlechta/“Lomar“ v kontrolních orgánech v OKK ČSSD Karlovy Vary dále také v KKK ČSSD Karlovy Vary své vazaly, bude tato stížnost chronologicky dle Stanov ČSSD postupovat přes UKK ČSSD až k rukám celého aktuálního vedení ČSSD se sídlem v Praze, v Lidovém domě, jak je uvedeno níže na posledním listě v tzv. rozdělovníku mé stížnosti.

Nechci celou věc skandalizovat /ale tuto možnost jako tzv. „malou pojistku“, si pro mediální vstup ještě ponechám/, ale rád bych, aby předseda strany sociálně demokratické přítel Jan Hamáček celou záležitost popřípadě vyřešil s UKK ČSSD na krajské konferenci ČSSD karlovarského kraje tj. okamžitým zrušením Okr. konf. ČSSD v Karlových Varech a vyloučením všech delegátů /pro nekalé praktiky aj. falšování a podvody/ v Karlových Varech. Na Krajské konferenci ČSSD bude „přítel Šlechta/“Lomar“ také okupovat volební komisi na postu dlouholetého předsedy, snad „za věrné jeho zásluhy“?? Zvukový záznam dle Stanov ČSSD /viz Čl. 20 odst. (5)/ z celé okr. konf. je uložený u tajemníka OVV ČSSD K. Vary přítele J. Dietzeho. Kdyby náhodou „nečekaně zmizel“, vím, že si tuto kvalitní kopii zálohovaného záznamu pořídil i bývalý předseda OVV ČSSD Karlovy Vary přítel Riško, který ji UKK ČSSD může v případě jejího objektivního zájmu/zkoumání taktéž poskytnout.

 1. VÝSTRAHA /VZKAZ VŠEM ČLENŮM/

Domnívám se, že mnoho tzv. „na oko delegátů ČSSD z Karlových Varů“, kteří rozhodovali na Okresní konferenci ČSSD v Karlových Varech, ve skutečnosti nebyli žádnými delegáty, protože jejich schůze MO ČSSD K. Varech před okr. konf. buď nebyly absolutně usnášeníschopné, anebo se jako v případě MO Rybáře ČSSD Karlovy Vary vůbec dle platných stanov ČSSD žádné nekonaly. Zaznamenána byla i účelová nepřítomnost delegátů z MO Centrum ČSSD Karlovy Vary.

Z tohoto důvodu zvlášť hodného zřetele jsem toho skromného názoru, že na Krajské konferenci ČSSD za karlovarský kraj by neměli být /v žádném případě pro výstrahu, jakožto explicitní tedy závazný vzkaz ostatním organizacím ČSSD v ČR/ akceptováni delegáti, kteří byli /nemravním tj. neetickým, podvodným způsobem odporující dobrým mravům, ale především také doposud řádným Stanovám ČSSD/ „zvoleni“ na okr. konf. v Karlových Varech dne 1. prosince 2018.

 1. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

Vzhledem k tomu, že nebyly úmyslně nastaveny rovnoměrné podmínky pro všechny MO ČSSD Karlových Varech:

 1. navrhuji okamžité anulování Okresní konference ČSSD v Karlových Varech konané ke dni 01. 12. 2018
 2. navrhuji opakování schůzí všech působících MO ČSSD v Karlových Varech dle řádných Stanov ČSSD
 3. navrhuji opakování Okresní konference ČSSD Karlovy Vary rovněž dle platných Stanov ČSSD

Z této pozice nezpochybnitelně diskriminační, která poškozuje stále platné Stanovy ČSSD dále

 1. navrhuji okamžité zrušení termínu Krajské konference ČSSD kraje karlovarského, do vyřešení shora uvedené stížnosti pod Č.J.: KJUZ/05/12/2018/JHUZ
 2. s odkazem na Stanovy ČSSD konkrétně viz Čl. 8 odst. (7) písmene a), b) podávám tímto návrh na okamžité vyloučení členů ČSSD pro opakované nekalé praktiky, podvádění, padělání podpisů na prezenční listině, falšování schůzí v místních organizací ČSSD, nemravné nakládání s dobrými mravy dále nerovnoměrně úmyslně nastaveného /tj. diskriminačního/ přístupu k ostatním delegátům MO na území Karlových Varů při výše uvedené předmětné Okresní konferenci ČSSD Karlovy Vary a v neposlední řadě vypuzení jednou provždy z řad ČSSD tzv. zábavnou beztrestnosti; konkrétně se jedná o „přítele“ Adama Šlechtu/“Lomara“, „přítele“ Zdeňka Míkovce, „přítele“ Antonína Boha /juniora/, „přítele“ Mariana Odleváka, „přítele“ Richarda Ullische a „přítele“ tajemníka OVV ČSSD Karlovy Vary Jiřího Dietzeho
 1. ZÁVĚR

Bohužel za posledních pár let opustilo naší stranu sociálně demokratickou spousty chytrých a velmi nadaných lidí, kteří se ihned prosadili u konkurenčních politických hnutí nebo stran a dnes si hořce musíme i přiznat, že jsou na úrovni komunálu či krajských zastupitelstvech úspěšnější než my. Nedopusťme, aby naši stranu s historickou tradicí dále opouštěli skálopevní vrstevníci, kteří dobře vědí, co znamená čest, hrdost, pokora i úcta. Závěrem bych rád zavzpomínal citát „přítele“ Martina Frouse z Karlových Varů:…“My lidi z ČSSD nevyhazujeme, oni od nás utečou sami!!!…“

Vzhledem k tomu, že se organizovaná skupina /“gang“/ (z MO Staré Role Karlovy Vary s „přítelem“ A. Šlechtou/“Lomarem“ ve spolupráci MO Růžový Vrch ČSSD Karlovy Vary s „přítelem“ Odlevákem dále s „přítelem“ R. Ullischem a dalšími členy ČSSD jako např. „přítelem“ Z. Míkovcem, „přítelem“ A. Bohem /juniorem/, „přítelem“ okr. tajemníkem J. Dietzem) svým zvláště závažným/hrubým jednáním dopustila zpochybňování dlouholetého úsilí ČSSD, vztahující se k naplňování volebního programu ČSSD /dle řádných Stanov ČSSD viz Čl. 8 odst. (7) písm. a), b)/ dále svým úkladně tj. dopředu promyšleným jednání vědomě zamezila tedy odepřela ostatním členům ČSSD jejich základní právo hlasovat, volit a být volen do kteréhokoliv orgánu podle platných Stanov ČSSD (viz část 2, kapitola Členství v ČSSD, práva a povinnosti členů dále analogicky s odkazem na Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů) je pr nutné tuto právní vzniklou nejistotu bezodkladně řešit.

Kdyby, existoval komentář ke Stanovám ČSSD zachycující precedentně tento vágní stav, bylo jednodušší se na něj jednoduše odkázat, leč realita takovéhoto závazného rozhodnutí nejvyššího orgánu vedení ČSSD, kterým je vyjma Sjezdu ČSSD, Předsednictvo ČSSD posléze Politické grémium ČSSD, bohužel ještě nenastala.

Žádám vás tímto o urychlené zhojení tohoto protiprávního jednání shora uvedenou závadovou partou ČSSD z Karlových Varů. Zároveň očekávám brzkou odpověď v konané předmětné věci, neboť osobně chci dostát svému základnímu právu: hlasovat, volit a být volen do kteréhokoliv orgánu ČSSD, jak nám všem jednomyslně zaručují platné Stanovy ČSSD k registrované změně ke dni 02. 04. 2015

Tato stížnost bude odeslána celému vedení strany sociálně demokratické – Předsednictvu ČSSD, Politickému grémiu ČSSD prostřednictvím poštovní přepravy v Karlových Varech.

V rámci urychlení a zhojení celé nemravní záležitosti bude rovněž odeslána prostřednictvím e-mailové pošty.

S přátelským pozdravem, přítel Mgr. Zdeněk Vikor

 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.