Iveta Hejnová. „Karlovy Vary se vylidňují, tento neblahý trend musíme zastavit.“

V letošních komunálních volbách v Karlových Varech bude kandidovat 15 politických subjektů. To je na město o velikosti Karlových Varů poměrně dost a voliči budou mít těžkou úlohu vybrat si z této široké nabídky stranu či hnutí, kterému dají svůj hlas.  

Jedním ze subjektů, který se bude ucházet o přízeň voličů  je i sdružení KRÁSNÉ KARLOVY VARY. 

Právě proto jsme oslovili paní IVETU HEJNOVOU, která za sdružení KRÁSNÉ KARLOVY VARY kandiduje z druhého místa a položili jí několik otázek.

Iveta Hejnová

Jaké hlavní úkoly čekají na politiky, kteří usednou po říjnových volbách do čela karlovarské radnice?

Ze všech dostupných údajů je zřejmé, že politici, kteří uspějí v komunálních volbách, už nebudou moci zavírat oči před nezvratnými známkami úpadku našeho města. Selhává infrastruktura, bydlení je rok od roku nedostupnější, mladí lidé ztrácejí perspektivu, a to je hlavní důvod toho, proč se město tak dramaticky vylidňuje. Pokud sdružení KRÁSNÉ KARLOVY VARY, za které kandiduji, získá důvěru voličů, tak začneme okamžitě pracovat na tom, abychom tento neblahý trend zastavili a už v pozitivním smyslu začali být tím městem, kde se budou chtít mladí lidé usadit, pracovat a založit své rodiny.

 

Jak toho chcete docílit?

To je na delší rozhovor, ale alespoň část vize nastíním. Jde v podstatě o několik zásadních pilířů.

V první řadě musíme oživit politiku dostupného bydlení, která v Karlových Varech neexistuje. Prosadíme výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny. Připravíme koncepci bytové politiky města, ve které zohledníme zejména potřeby mladých rodin s dětmi. 

Pro rozvoj města, a tím i zastavení negativního trendu odchodu mladých lidí z Karlových Varů bude ale zásadní podpora a spolupráce města, místních podnikatelů, institucí a dalších aktérů.

Dalším důležitým bodem je rozvoj města a jeho zvelebování tak, aby se zde lidé cítili dobře a měli kde trávit svůj volný čas s rodinou a přáteli.

Budeme prosazovat, aby město více využívalo okolí řeky Ohře a vytvářelo podél ní odpočinkové zóny. Musíme a budeme podporovat úpravy parků a lesů, aby i ty byly vhodným místem pro odpočinek, sport nebo hraní dětí. S tím jde v ruku v ruce zkvalitnění péče o zeleň v celém městě.

V oblasti kultury a sportu budeme podporovat především ty aktivity, které se věnují mládeži a dětem.

Chceme podpořit vznik nové městské knihovny a dalších kulturních či sportovních zařízení v oblasti Staré vodárny, aby tato lokalita tvořila do budoucna komplex pro volnočasový odpočinek dostupný lidem všech věkových kategorií. Dále se zde do budoucna nabízí možnost výstavby vysoké školy a ubytovacích kapacit pro studenty nebo sportovce navštěvující KV Arenu/Realistic Arénu.

O úrovni našeho podnikatelského prostředí vypovídá nízká míra podnikatelské aktivity tj.podílu počtu podnikatelských subjektů – fyzických osob, k počtu trvale bydlících obyvatel. V rámci ČR zde sídlí nejméně vědecko-výzkumných center a inovačních parků. Vinou toho klesá atraktivita našeho města pro příchod nových investorů i pro zdejší mladé obyvatelstvo, které z území migruje do jiných center, především Prahy a Plzně.

Cestovní ruch a lázeňství představují pro naše město významné odvětví a poskytuje dobré podmínky, které se promítají především do ekonomického přínosu města. Na území města a v jeho blízkosti se nachází velký počet turisticky atraktivních cílů. Vlivem lázeňství se již v dávné minulosti stal náš region vyhledávanou cílovou destinací. Lázeňství v Karlových Varech patří jednoznačně k jednomu z nejefektivnějších druhů cestovního ruchu.

Musíme přispět k rozšíření a zkvalitnění nabídky produktů cestovního ruchu i pro neléčící se návštěvníky. Jsme pro obnovu historických památek a atraktivit města, Cestovní ruch a s ním spojené služby hrají v zaměstnanosti regionu velmi důležitou roli. V tomto ohledu je významný stav památek v území jako důležitý aspekt kulturního dědictví, které významně přispívá k tvorbě HDP regionu.

Klíčovým faktorem pro rozvoj cestovního ruchu v Karlových Varech je usilovat a pracovat na prodloužení doby pobytu návštěvníků provázáním s horskými a venkovskými oblastmi.

Karlovy Vary mají poměrně velkou řadu zahraničních partnerských měst, kde vidím opravdu velký potenciál. Musíme ovšem s těmito městy a regiony prohlubovat vztahy a pokoušet se jejich rozšíření.

Ale v čem se zaspalo, je spolupráce s městy v České republice. Jsme pro vznik partnerství Karlových Varů s Prahou, jak tomu bývalo v období 1.republiky. Tímto krokem chceme navýšit počet turistů a lázeňských hostů v našem městě. S tím úzce souvisí i kvalitní dopravní spojení s hlavním městem, které doposud velmi pokulhává. Tato logická spolupráce může oběma městům velice pomoci . Praha má pro nás obrovský potenciál právě v podobě přílivu turistů.

Budeme podporovat činnost malých a středních podnikatelů, kteří jsou motorem ekonomiky. Musíme podpořit rozumné projekty, které přinesou do města nové pracovní příležitosti. Cestovní ruch a s ním spojené služby a odvětví, hrají v zaměstnanosti regionu velmi důležitou roli – rozvoj a podpora inovačních forem podnikání a služeb v lázeňství bude jednou ze základních podmínek a stimulů dalšího ekonomického rozvoje aglomerace.

Na druhou stranu nebudeme podporovat nesmyslné, neekonomické projekty, které neslouží občanům a zatížily by rozpočet města na dlouhé roky, jako je například nesmyslný projekt revitalizace Alžbětiných lázní v podobě, jaké byl předložen. Zde navrhujeme, aby se našel investor, který budovu zrekonstruuje na vlastní náklady s tím, že získá objekt k dlouhodobému bezplatnému užívání. Podmínkou by mělo samozřejmě být zachování účelu provozu, ke kterému slouží doposud.

Je toho opravdu hodně co se za ta dlouhá léta ve městě zanedbalo a podcenilo. Výsledkem je následně již zmíněný odliv lidí z našeho města a regionu, který musíme zastavit.

Vidím, že máte opravdu smělé plány a vize. Kde kromě odlivu lidí z města spatřujete další rezervy, na kterých Vy a sdružení Krásné Karlovy Vary chcete zapracovat?

Další rezervy a možnosti vidíme v dopravě a parkování.

Budeme prosazovat bezplatnou dopravu pro děti a mládež školou povinné a pro seniory starší 60 let, stejně tak, jak to již funguje v řadě jiných měst. Naším konečným cílem je městská doprava zdarma pro všechny obyvatele i návštěvníky Karlových Varů, protože rozložení města v údolí nedovoluje rozvinutí individuální dopravy.

Podnítíme vznik Technických služeb města, které by svou efektivitou měly zajistit úsporu nákladů v této oblasti. Do tohoto podniku by se měly převést z Dopravního podniku všechny služby, které nesouvisí s Městskou dopravou. Tak zajistíme přehlednost ve financování MHD a její efektivitu.

Zmírnit negativní dopady dopravy v centru města chceme řešit za pomoci parkovišť na příjezdech do Karlových Varů s kvalitním dopravním spojením MHD do centra. Tímto opatřením zklidníme dopravu ve městě.

Vyřešíme parkování ve městě. Problémem prakticky celého města (v zastavěných částech) je nedostatek parkovacích ploch. Situace je již téměř kritická, a proto prosadíme výstavbu nových parkovacích míst. Naše úsilí bude směřovat především na špatnou situaci parkování na sídlištích. Jednou z možností je vybudování komplexního systému parkování s využitím inteligentních řešení – například formou park and ride (P+R), která umožní navázat kombinovanou automobilovou dopravu na veřejnou hromadnou dopravu. Jedná se o budování parkovišť a parkovacích domů v blízkosti nádraží, zastávek MHD, zavedení nové linky veřejné hromadné dopravy apod.

Další věcí se kterou se musí politici vypořádat, je nezadržitelný trend stárnoucí populace. Co navrhujete v oblasti sociální péče?

Vydiskutovaným krokem je tzv. „Projekt klidného stáří“, kde je našim hlavním bodem zřízení HOSPICu a Domova důstojného stáří pro naše starší spoluobčany s dostačující kapacitou a profesionálním personálem. Rovněž budeme usilovat o vznik takzvané mobilní radnice, která by sloužila nemocným a starším lidem. Proškolení zaměstnanci radnice by v případě potřeby mohli navštěvovat nemohoucí občany přímo v místě jejich bydliště.

Prosadíme možnost odběru jídel ze školních jídelen i pro důchodce, za přijatelnou cenu a v odpovídající kvalitě. Zároveň zajistíme častější kontrolu těchto jídel, kdy tímto reagujeme na kritiku rodičů.

V úvodu vašeho programu jsem četl větu: „Našim cílem je rozvoj města spolu s větším prohlubováním účasti občanů na správě a řízení věcí veřejných“. Jak toho chcete dosáhnout?

Jde v zásadě o jednoduchý krok, ale doposud mu bránili samotní politici. Říká se mu „Otevřená radnice“

Hlavní důraz budeme klást na zlepšení poskytování služeb úřadu ostatním subjektům. Jedná se o tzv. komunikaci „zevnitř – ven“, která je směřovaná převážně na občany. Součástí tohoto opatření je zajištění lepší kvality a dostupnosti služeb e-governmentu právě pro občany, tj. v doslovném překladu elektronická vláda, jejímž účelem je správa věcí veřejných za využití moderních elektronických nástrojů.

Budeme prosazovat větší participaci veřejnosti na rozvoji města a naším cílem bude zásadní růst podílu občanů na tvorbě a kontrole dalšího rozvoje města a rozvoj partnerství soukromého a veřejného sektoru. V tomto duchu budeme vytvářet podmínky pro plnou informovanost občanů o dění ve městě, pro rozvoj společenského dialogu ve městě i pro rozvoj aktivit občanských organizací.

Prosadíme lepší informovanost občanů v rámci městských internetových stránek, který upravíme a zmodernizujeme tak, aby byl více přehledný a pomocí dalších moderních technologií budeme občany města lépe informovat

Chceme prosadit, aby všechny materiály určené pro zastupitele byly k dipozici také na internetových stránkách města. Zřídíme možnost informovat občany pomocí SMS či e-mailu – zejména o plánovaných odstávkách elektřiny nebo plynu, plánovaných akcích a dalších důležitých věcech s dostatečným předstihem. Na internetových stránkách města zřídíme portál pro občany, kde budeme otevřenou formou s občany diskutovat a zveřejňovat vše podstatné z fungování našeho města.

Dále bychom rádi vytvořili registr městských pozemků a nemovitostí na prodej či pronájem. K tomuto účelu na městských internetových stránkách zřídíme speciální a přehlednou sekci, kde zveřejníme všechny informace o prodávaných pozemcích, (výměra, mapa, dostupnost, sítě, atd.) bytech a ostatních nemovitostech – dostatečně včas, přehledně a pro všechny potencionální zájemce tak, abychom eliminovali situace, kdy se do licitací přihlásil často i jeden investor. Tímto krokem zvýšíme i prodejní cenu nemovitostí, které se město rozhodne prodat nebo pronajmout.

Dále jsem v programu sdružení Krásné Karlovy Vary četl: Naší snahou je vrátit do komunální politiky slušnost a jasná pravidla, která se z ní vytratila. Zájmy občanů a města jsou nám přednější než zájmy politických stran. Samospráva je tu pro občany, ne naopak“. Jaké konkrétní kroky chcete v tomto směru podniknout?

Tak především průhledně, čestně a uvážlivě hospodařit s finančními prostředky města. Jsou přece nás všech. Ukážeme občanům, za co utrácíme. Průběžné plnění rozpočtu budeme zveřejňovat na internetových stránkách a také v Radničních listech.

Zařídíme vysokou kvalitu realizovaných projektůvždy si prověříme všechny subjekty, které se budou hlásit do výběrových řízení a jejich reference, zda jsou to opravdu vhodní partneři pro naše město. Už se nesmí stát, že by primátor podporoval jakoukoliv spolupráci s firmou, která je propojená s trestně stíhanými nebo dokonce odsouzenými podnikateli.

Prosadíme, aby ve vedení městských firem zasedli odborníci a tyto společnosti již nesloužily jako politické trafiky. To platí i pro výbory, komise a pracovní skupiny města.

Dále budeme prosazovat, aby každý člen výboru, komise či pracovní skupiny docházel na jednání pravidelně nebo svou případnou absenci relevantně doložil. Pokud by tak během výkonu svého mandátu třikrát neučinil, resp. by se třikrát nedostavil bez řádné omluvy, tak budeme prosazovat, aby takovému jedinci automaticky mandát zanikl a byl nahrazen člověkem, který bude k takové funkci přistupovat se vší vážností. STOP POLITICKÝM TRAFIKÁM!

Postaráme se, aby všechna výběrová řízení byla transparentní.Vše zveřejníme na internetu a v Radničních listech včas a dle platných zákonů. Zejména u veřejných zakázek zohledníme možnost zaměstnání pro občany Karlových Varů

Maximálně využijeme dotační programy kraje, státu a EU tak, aby se mohly začít realizovat důležité projekty.

S kým na svých smělých plánech budete spolupracovat?

S každým slušným občanem města.
S každým, komu leží na srdci prospěch a rozvoj města.

 

Iveta Hejnová, kandidátka do zastupitelstva města Karlovy Vary

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme hodně úspěchů ve volbách.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.