Karlovy Vary – město, kde se zastavil čas II. aneb, kdo měl stříhat pásky?

Kdo měl stříhat pásky…? aneb co mne vedlo k tomu napsat, že Karlovy Vary jsou městem, kde se zastavil čas?

Začal jsem se tímto tématem zabývat na základě podnětů ze strany občanů a  návštěvníků Karlových Varů. Podněty občanů se týkaly především stavu, že z města se pod vedením primátora Ing. Petra Kulhánka stává skanzen, ze kterého mladí lidé prchají pryč a rozvoj, vize jsou fakticky nulové. Dlouholetí návštěvníci zase kritizovali stav zanedbanosti lázeňského města v porovnání s obdobnými městy. Posledním impulzem k tomu tématu bylo, když jsem obdržel mnohastránkový dopis od občanky Karlových Varů, která se rozhodla ve svých 60letech opustit Karlovy Vary a vrátit se do rodné Plzně z důvodu, že toto město pouze přežívá.

Abych předešel neobjektivní kritice primátora Ing. Petra Kulhánka, tak jsem z veřejných zdrojů Magistrátu města Karlovy Vary vyhledal pouze významné investiční akce za období před a po nástupu primátora Ing. Petra Kulhánka na podzim roku 2010.

Obyvatelům jednotlivých čtvrtí představím významné investiční akce, aby měli informace o tom, jak se zvolení zastupitelé starají o naše město.

V TOMTO ČLÁNKU SE VĚNUJEME NÁSLEDUJÍCÍM MĚSTSKÝM ČÁSTEM – TUHNICE A STARÁ ROLE.

Městská část Karlových Varů Tuhnice před nástupem primátora Ing. Petra Kulhánka:

Zavěšený most přes Ohři, silniční propojení Tuhnice-Rybáře (Schváleno a dokončeno před nástupem primátora Kulhánka na podzim v roce 2010.)

Stavba „Silniční propojení Tuhnice – Rybáře“ je přičleněna ke stavbě „Průtah silnice R6 Karlovy Vary“. Tato silniční novostavba řeší propojení čtvrtí Tuhnice a Rybáře, čímž znatelně odlehčila provozu v centru města Karlovy Vary.

Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště u KV Areny (Schváleno a dokončeno před nástupem primátora Kulhánka na podzim v roce 2010.)

Realizací projektu došlo k vybudování hlavního bazénu s relaxační zónou, ve které jsou instalovány vodní atrakce, masážní lavice, chrlič, podvodní trysky, vířivá lázeň, skluz pro tělesně postižené. Součástí projektu výstavby krytého bazénu je realizace parkoviště s kapacitou 182 míst a lávky pro pěší klenoucí se přes ulici Západní.

Volnočasový areál Rolava, modernizace sportovišť (Schváleno a  dokončeno před nástupem primátora Kulhánka na podzim v roce 2010.)

Předmětem projektu bylo především rozšíření a modernizace stávajících sportovních zařízení, včetně výstavby nového zázemí pro sportovně založenou veřejnost. V rámci projektu bylo vybudováno zázemí pro záchranáře, zastřešená plocha pro výuku in-line bruslení apod. Dále došlo k úpravě in-line dráhy, vybudování parkoviště, přemostění vstupu do areálu, volejbalového kurtu, přemístění horolezecké stěny.

Meandr řeky Ohře, in-line dráha, park a cyklostezka Rybáře – Stará Role (Schváleno a dokončeno před nástupem primátora Kulhánka na podzim v roce 2010.)

Cílem projektu bylo využít opuštěnou lokalitu v  meandru řeky Ohře pro založení přírodního parku. Základem přírodního parku je uspořádání volnočasových aktivit tak, aby okolí Ohře umožňovalo rekreační a sportovní vyžití obyvatel města bez budování speciálních zařízení a rozsáhlých obslužných staveb. Víceúčelové stezky Rybáře – Stará Role, která zahrnovala výstavbu cyklostezky od ulice Dolní Kamenná podél Čankovské ulice a podél říčky Rolavy až ke křižovatce ulic Mlýnská a Českých bratří. Součástí stavby byla i rekonstrukce chodníků v trase stezky.

Hala pro míčové sporty u KV Areny (Schváleno před nástupem primátora Kulhánka na podzim v roce 2010. Dokončení projektu přešlo do Kulhánkovy vlády, který přestřihl slavnostní pásku.)

Realizací projektu se vyřešila poptávka veřejnosti po moderních halových prostorech pro míčové sporty (basketbal, volejbal, florbal, házenou atd.) a to jak pro trénink, tak i pro soutěžní utkání s odpovídajícím hledištěm min. 560 diváků.

Centrum zdraví a bezpečí (Schváleno před nástupem primátora Kulhánka na podzim v roce 2010. Dokončení projektu přešlo do Kulhánkovy vlády, který přestřihl slavnostní pásku.)

Centrum zdraví a bezpečí je areál s technickou infrastrukturou pro vzdělávací aktivity v oblasti prevence rizik. Areál umožňuje realizaci specificky zaměřených programů, které připraví návštěvníky na rizikové situace spojené s mimořádnými událostmi, současným životním stylem, sociálním postavením atd. Areál byl architektonicky uspořádán jako bezbariérové území osázené zelení. Bylo vybudováno dětské dopravní hřiště, kolem něhož jsou rozestavěny menší objekty nabízející zázemí pro teoretickou i praktickou přípravu v rámci prevence rizik.

Výstavba multifunkčního centra KV Aréna s tréninkovou halou (Schváleno a dokončeno před nástupem primátora Kulhánka na podzim v roce 2010.)

KV Arena je multifunkční centrum, které nabízí svým návštěvníkům mnoho možností pro aktivní i pasivní využití jejich volného času. Od svého slavnostního otevření v létě 2009 slouží nejen obyvatelům Karlových Varů, ale též lidem z širého okolí včetně německého příhraničí a samozřejmě i turistům.

Městská část Karlových Varů Tuhnice po nástupu primátora Ing. Petra Kulhánka:

Z veřejně dostupných zdrojů se nám podařilo zjistit, že mezi významné investiční akce v této městské části po nástupu primátora Kulhánka můžeme zařadit tyto akce:

Výstavba venkovního bazénu za krytým plaveckým bazénem (Finanční rámec prostředků byl schválen v letech 2007.)

Vodní plocha o rozloze 385 m2, Celkový objem vody 435 m3, Brouzdaliště pro děti, Dětský bazén, 3 plavecké dráhy o délce 25 m, Budova s občerstvením, Dětský koutek s pískovištěm, skluzavkou a houpačkami, Hřiště na plážový volejbal.

Výstavba lávky u meandru řeky Ohře (Finanční rámec prostředků byl schválen v letech 2007.)

Propojení mezi volnočasovým areálem Meandr Ohře a protějším břehem, kde kde se nachází obchodní dům Varyáda.

Městská část Karlových Varů Stará Role před nástupem primátora Ing. Petra Kulhánka:

Modernizace komunikací ulic Dvořákova, Svobodova a Školní (Schváleno před nástupem primátora Kulhánka na podzim v roce 2010. Dokončení projektu přešlo do Kulhánkovy vlády, který přestřihl slavnostní pásku.)

Revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice se dotkla ulice Smetanovy a Hlávkovy. V rámci stavby byly navrženy hmatové úpravy. V místech napojení na stávající stav a trase průběžného chodníku ve Dvořákově, Svobodově a Školní ulici. V místě napojení na vodící linii chodníku ve Dvořákově reliéfní úpravou povrchu a kontrastní barvy (červená), vnímatelných slepeckou holí a nášlapem pro usnadnění pohybu osob se sníženou schopností pohybu orientace.

Vybudování parku, dětského hřiště a úprava komunikací v ulici Dvořákova (Schváleno před nástupem primátora Kulhánka na podzim v roce 2010. Dokončení projektu přešlo do Kulhánkovy vlády, který přestřihl slavnostní pásku.)

Cílem projektu park v ulici Dvořákova bylo zajištění podmínek pro kvalitní život a kvalitní prostředí prostřednictvím revitalizace veřejného prostranství vnitrobloku Dvořákovy ulice ve Staré Roli. Ve vnitrobloku došlo k sadovým úpravám nejen prostřednictvím nově vybudovaného lesoparku. Obsahem bylo dále rozšíření dětského hřiště, úprava komunikací a vybudování nových parkovacích míst, inženýrských sítí – kanalizace, veřejné osvětlení a mobiliář. Projekt slouží obyvatelům bez rozdílu věku nejen k odpočinku, průchodu směrem dál do sídliště, ale i k řešení dopravy v klidu.

Modernizace vnitrobloku ulice Závodu Míru (Schváleno před nástupem primátora Kulhánka na podzim v roce 2010. Dokončení projektu přešlo do Kulhánkovy vlády, který přestřihl slavnostní pásku.)

Obsahem projektu je zajištění podmínek pro kvalitní život a prostředí prostřednictvím veřejného prostranství vnitrobloku ulice Závodu míru, jež tyto podmínky dosud neposkytovalo. Proto v tomto vnitrobloku došlo k rozšíření možnosti parkovacích stání pro automobily a k revitalizaci zeleně. Projekt přispěl k řešení dopravy v klidu a ke zlepšení životních podmínek obyvatel přilehlých bytových domů.

Modernizace vnitrobloku ulice Karlovarská (Schváleno před nástupem primátora Kulhánka na podzim v roce 2010. Dokončení projektu přešlo do Kulhánkovy vlády, který přestřihl slavnostní pásku.)

Cílem projektu bylo vytvořit prostředí, které bude přínosem v rozvoji a upevnění fyzického i psychického zdraví občanů a přispělo tak k větší spokojenosti a plnohodnotnému životu lidí ve městě i blízkém okolí. Park byl navrhován pro užití široké veřejnosti s nadstandardním vybavením prvků dětského hřiště, hřiště pro školní mládež a také relaxačním vybavením pro dospělé. Součástí projektu byla též výsadba nové zeleně a instalace parkového mobiliáře.

Modernizace vnitrobloku Truhlářská ulice (Schváleno před nástupem primátora Kulhánka na podzim v roce 2010. Dokončení projektu přešlo do Kulhánkovy vlády, který přestřihl slavnostní pásku.)

V tomto vnitrobloku došlo k rozšíření možností parkovacích stání a k revitalizaci zeleně. Mezi další aktivity patřila úprava komunikací pro automobily a pěší, úprava zpevněných ploch, osazení uličních vpustí – kanalizace a úpravy mobiliáře. Projekt přispěl k řešení dopravy v klidu a ke zlepšení životních podmínek obyvatel přilehlých bytových domů.

Revitalizace veřejného prostoru části sídliště ulice Fibichova, Janáčkova (Schváleno před nástupem primátora Kulhánka na podzim v roce 2010. Dokončení projektu přešlo do Kulhánkovy vlády, který přestřihl slavnostní pásku.)

Cílem projektu je revitalizace veřejného prostranství v prostoru Janáčkova a Fibichovy ulice ve Staré Roli. V celé Janáčkově ulici se počet stání zvýšil o 20, za křížením s Janáčkovou ulicí vzniklo navíc dalších 27 nových stání i pro návštěvníky školky. Dále byly navrženy chodníky k dětskému hřišti. Celkem se jedná o 740 m2 nových chodníků a 250 m2 nových pěšin. Podél pěšin a chodníků byly osazeny lavičky. V rámci vegetačních úprav byl vybudován parčík s hřištěm.

Revitalizace lokality sídliště za Lidovým domem ve Staré Roli(Schváleno před nástupem primátora Kulhánka na podzim v roce 2010. Dokončení projektu přešlo do Kulhánkovy vlády, který přestřihl slavnostní pásku.)

Prostor náměstíčka mezi školou, poštou a Lidovým domem, tedy celkovou revitalizaci zeleně s vyřešením příjezdů ke všem dotčeným budovám včetně zásobování, dále pak dopravu v klidu zejména ve vztahu k poště. Smyslem těchto úprav bylo kromě revitalizace zeleně zlepšení technického stavu stávajících chodníků a komunikací, a to včetně rozšíření, nových tras apod.

Výstavba Bytových domů v Okružní a  Nejdlova ulice (Schváleno a  dokončeno před nástupem primátora Kulhánka na podzim v roce 2010.)

Výstavba 320 bytů v lokalitě Stará Role, kterou financovalo se státní dotací město Karlovy Vary. Jednalo se o družstevní výstavbu, kdy město založilo bytové družstvo. Zájemci skládali 30 procent ceny bytu, přičemž po dvaceti letech tyto byty přejdou do jejich vlastnictví.

Oprava Lidového domu – I. etapa (Schváleno a dokončeno před nástupem primátora Kulhánka na podzim v roce 2010.)

V říjnu 2010 byla dokončena I. etapa rekonstrukce interiérů hlavního sálu, zázemí, sociálních zařízení a  dvou barů. Lidový dům Karlovy Vary – lidově zvaný „liďák“ – je standardní kulturní dům v městské části Stará Role. Slouží k pořádání nejrůznějších kulturních akcí, koncertů, plesů, firemních oslav a podobně. V Karlových Varech jde o jediné funkční zařízení pro konání akcí lidového společenského charakteru.

Městská část Karlových Varů Stará Role po nástupu primátora Ing. Petra Kulhánka:

Z veřejně dostupných zdrojů se nám podařilo zjistit, že mezi významné investiční akce v této městské části po nástupu primátora Kulhánka můžeme zařadit tyto akce:

Oprava Lidového domu – II. etapa

Vybudování restaurace a zázemí Lidového domu.

Rekonstrukce ulice Závodu míru

Byla provedena kompletní rekonstrukce vozovky včetně parkovacích pruhů a míst.

 

V květnovém vydání měsíčníku Karlovarky se budeme věnovat významným investičním akcím v dalších městských částech Karlových Varů.

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary / Autor: Aleš Chmelík

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.