Zadlužené Prameny aneb milión sem milión tam

Prameny – Dittertova rezignace zapříčinila nárůst obecního dluhu

Naše redakce nedávno obdržela oficiální prohlášení Aleše Ditterta, ve kterém uvádí důvody své rezignace i celého uskupení „Svobodné Prameny s podporou STAN“, na post zastupitele v obci Prameny.

Sice příliš nerozumíme tomu, proč toto prohlášení poslal nám, když podle něj a Pirátů šíříme lživé články o situaci v obci, ale k tomu se vrátíme později. V každém případě je zřejmé, a to vyplývá z onoho prohlášení, že jádrem problému byl nesouhlas opozice s oceněním majetku obce soudním znalcem, kterého k tomuto úkonu pověřil exekuční úřad. Tento majetek je i předmětem smlouvy o narovnání dluhů, kterou předložil věřitel obce Prameny, společnost Real Aspekt s.r.o.

Především je zapotřebí pochopit, co je předmětem oceňování. V tomto případě jde o pozemky a stavby (vrt je stavební dílo), které se na nich nacházejí. S pozemky je to poměrně jednoduché, byly oceňované pro obec nejvýhodnějším modelem – cenou v místě a čase obvyklou neboli tržní cenou. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku. To znamená, že příslušným katastrem nemovitosti v předmětné době byly prokazatelně provedené vklady na základě uskutečněného prodeje obdobného majetku.

Zde vzniká první otázka. Pan Aleš Dittert disponuje posudkem, který je datován rokem 1995. Může pro zjištění aktuální hodnoty majetku sloužit 23 let stáry odhad? Z toho jasně vychází, že kvůli rozporu v časovém měřítku nemůžeme brát v potaz takto starý odhad.

Ptáme se ale, proč je tak propastný rozdíl v předpokládané ceně 160 mil. Kč, se kterou operuje pan Dittert a cenou 10 mil. Kč dle nového znaleckého posudku.

Pokud se podíváme podrobně na znalecký odhad z r. 1995, tak zjistíme, že předpokládaná hodnota dvou vrtů nacházejících se v Kynžvartu vychází nikoliv z ceny v místě a čase obvyklém, ale z komerčního kalkulu, neboli z předpokládaného prodeje jednoho litru minerální vody vynásobeného předpokládanou roční produkcí. Jsou to úvahy obchodního charakteru, kdy obchodník pouze odhaduje, kolik by mohl na případné transakci utržit. Tedy jde o jakousi vizi – byznys plán, než o reálný odhad.

To je v pořádku, každý podnikatel se předem snaží predikovat, kolik by v případě investice mohl v budoucnu z daného obchodu utržit, je to jeho právo. Ale pozor, v  devadesátých letech podobnými odhady ve snaze získat výhodný úvěr nebo přilákat investory, operovalo velké množství podnikatelů. Podobné předpoklady dle archivních dokumentů dělali právě i v Pramenech a víme, jak to dopadlo. Mnoha milionovými dluhy.

Navíc je tu ještě jeden háček, a to v tomto případě zcela zásadní. Dle legislativy podzemní voda není součásti pozemku, i když ho vlastníte. Je to přírodní zdroj, který je majetkem státu. Podíváme-li se na zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, (vodní zákon) tak ten stanoví: Oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1 a § 8 odst. 2] (dále jen „odběratel“), je za podmínek stanovených tímto zákonem povinen platit za skutečné množství odebrané podzemní vody podle účelu odběru vody.

To znamená, že přestože obec není vlastníkem podzemních vod, pan Aleš Dittert apeluje na to, aby v hodnotě oceňovaného majetku byla vyjádřena i „komerčně předpokládaná cena“ za něco, co obci nepatří.

§ 88 Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb.jasně ukazuje, že v § 1 (Předmět úpravy) zákon upravuje způsoby oceňování věcí a v odst.(2) říká, že zákon neplatí pro oceňování přírodních zdrojů kromě lesů.

Přesto pan Dittert trvá na tom, že posudek je podhodnocený, jelikož neobsahuje komerční ocenění přírodních zdrojů…!?

Zkusme se ale na to všechno podívat ryze polopaticky, jednoduše a bez paragrafů.

Obec měla velké ambice, ale nedopadlo to pro ni dobře, nyní neberme v potaz, kdo za co může. Bez mála čtvrt století je za to obec „trestaná“ exekucemi a přišla o velkou část svého majetku. Jediný, kdo se odhodlal, bez ohledu na rizika s tímto spojená, do tohoto problému vstoupit a začít ho v rámci možností obce řešit, je paní starostka Málková a její politické uskupení. Ti pouze zdědili tento bolák po partě naivních politických podnikatelů.

Michala Málková, starostka obce Prameny

Prameny mají v současné době díky firmě Real Aspekt a její vizionářské odvaze místo původního dluhu ve výši 130 mil. Kč dluh o 70 mil. Kč nižší. To jen proto, že se zástupci společnosti nebáli vstoupit do vyjednávání s 21 věřiteli a jejich exekutory. Vykoupit veškeré pohledávky a tak dluh vedený za obcí značně snížit. Nyní je tato společnost jediným věřitelem, což obci velice usnadňuje vyjednávání, která ovšem z nepochopitelných důvodů opozice vedená panem Dittertem blokuje.

Co tedy dál?

Po pěti letech konečně nastala možnost jednat mezi „čtyřma“ očima, dlužník – zástupci obce a jediný věřitel. Věřitel, který mimochodem, ačkoliv měl na to právo, za celou dobu neprovedl žádnou dražbu obecního majetku a učinil návrh na vypořádání dluhu. To znamená, že vyzval obci, aby zbytek dluhu uhradila částečně majetkem a zbytek v ročních splátkách bez úroku. Ano, čtete dobře, BEZ úroků! Tato splátka je mimochodem o 550 tis. Kč nižší, než oprávněný nárok věřitele na úroky z pohledávek, které mu obec v současnosti platí.

Co za to věřitel obci jako dlužníkovi nabízí?

Zavázal se, že přeruší exekuce, odblokuje obecní účty i ostatní majetek obce. To by pro Prameny po 25 letech znamenalo finanční samostatnost a možnost hospodařit s vlastním majetkem. Jenže všem to asi nevyhovuje.

Vedení obce říká – dluhy se mají platit a tím získáme zpět nezávislost a zbavíme se exekucí.

Názor opozice je odlišný. Jsou slyšet hlasy, že to není fér a pro obec nevýhodné. Že to povede k protektorátu a vazalství. Trvají na tom, aby oprávněný ještě snížil své nároky a zároveň žádají podíl z jeho budoucího zisku.!? Zkrátka budeme to blokovat a „vyjednávat“ dál aby… zřejmě dalších 25 let, bez ohledu na evidentní vznik nových dluhů a na narůst příslušenství z pohledávek ve výši 1,350 mil. korun ročně, byli na své politikaření pyšní. V době, kdy v obci pořádně ani nesvítí osvětlení a kanalizace zaplavuje sklepy, budeme blokovat konstruktivní jednání a mystifikovat občany, že vyjednáme něco, co se vyjednat ani nedá.

Podle evidence znalců je navíc Ing. Aleš Dittert soudním znalcem v oboru stavebnictví. Vzhledem k povaze problematiky lze odvodit, že výše uvedené argumenty jsou mu dobře známy. Přesto že v průvodních dokumentech navržených pro řešení modelu narovnání s  věřitelem je evidentní neprospěch dražby majetku v exekuci, opětovně rezignoval na svůj mandát zastupitele, a to bez ohledu na negativní následky pro obec.

A nejvíc je na celé věci zarážející ten akt, že dle dřívější kupní smlouvy mezi obcí Prameny a spol. Mineral Prameny Group, a. s., byla cena za 17 čerstvě vyhotovených vrtů a stejného množství pozemků a práv s nimi spojených stanovená na 19,8 mil. Kč…! Byla tenkrát tato cena vyhovující pro obec nebo pana Ditterta, jelikož tehdy prokazatelně zastupoval tuto společnost ve všech procesech spojených s realizací jejích záměru???

A co s cenou za 4 zánovní vrty, které tenkrát byly také prodány a jsou ve vlastnictví společnosti Mattoni? Pokud, dle teorie pana Ditterta, stojí 2 vrty 82 mil. Kč, tak tyto měly být prodány za cca 164 milionů korun. Ovšem fakta svědčí o absolutně jiných částkách, tak proč byl jejich prodej v souladu s tržní hodnotou?

Díky politickému, a do očí bijícímu, předvolebnímu pletichaření takových politiků, jako je pan poslanec Petr Třešňák (Piráti) a Erich Kříž (STAN), kteří ve shodě s Alešem Dittertem podporuji toto, pro obec téměř likvidační jednání, opět narostl obecní dluh o 5,5 mil. Kč, za dražbu majetku v exekuci a 1,35 mil. Kč na úrocích z pohledávek.  (Dražba obecního majetku, kterou exekutor stanovil na 16. 4. 2018, byla nakonec věřitelem zastavena. Věřitel nadále totiž věří ve zdravý rozum obecních politiků a tedy, že se s obcí dohodne )

A co na to pan Dittert? Tvrdí, že obec je tak zadlužená, že milion tam milion sem jí nezabije. Vzorové chování zastupitele, který má hájit zájmy obce a chovat se jako řádný hospodář. Tento člověk nebere v potaz ani to, že každé nové volby, které svým neuváženým chováním vyvolává, jsou placeny z peněz nás všech, tedy daňových poplatníků. S funkcí zastupitele nelze zacházet takto nezodpovědně. Zřejmě opozici uniká i fakt, že lidé v Pramenech nestojí o jejich „dobročinnost“, ale stoji o funkční kanalizaci, vývoz odpadu, údržbu silnic, elektrifikaci nebo funkční veřejné osvětlení.

Aleš Dittert navíc tvrdí, že Karlovarky o něm zveřejnili lživé a placené články. Tímto vlastně říká, že nám někdo zaplatil za to, aby si mohl napsat, co ho napadne a my to bez rozmyslu vydáme…

Jenže ono to tak, vážený pane, opravdu nefunguje a nesmí fungovat. Zpracujeme a vydáme pouze ten materiál, jehož relevantnost a informační původ řádně ověříme. Doposud jste neuvedl, v čem by měla spočívat nepravdivost našich článků o dění v Pramenech. Naše redakce disponuje smlouvami, kde je absolutně prokazatelně vidět Vaše účast v řadě obchodních projektů, které jsou v současné době předmětem obdobného zájmu spol. REAL ASPEKT s.r.o. a Vy je záměrně blokujete.

Znám je dokonce i případ, kde Vaše osobní angažovanost souvisí se vznikem pohledávky v neprospěch obce Prameny. Dle našich informací jste dne 12. 03. 2018 na obecním zastupitelstvu vědomě popřel existenci takového dokumentu i subjektu, které jsou v nich vyznačeny.

Lze si jen stěží představit, aby někdo za Vašimi zády a proti Vaší vůli Vám přiřkl tučný podíl z plánovaných megalomanských projektů a rovněž to za Vás i podepsal. A pokud to chcete stále zapírat nebo si to nepamatujete, tak Vám připomínáme, že se jedná o smlouvu o smlouvě budoucí ze dne 22. 03. 1994, kde podíl Vaší společnosti PROFING s.r.o. činí 26 % a Váš smluvní partner a účastník této smlouvy se stal věřitelem obce Prameny. Nebo třeba dle zápisu z jednání valné hromady s vyznačením podílu Vaší společnosti PROFING s.r.o. ve výši 33 % vycházející z plánu výstavby sanatoria „MUSIL“ na pozemku obce Prameny, kde obec Prameny se zavazuje odprodat svůj podíl Vaší firmě, která je zastřešená další Vaší společností FONTES s.r.o.

A věříme, že jste o těchto záležitostech opomněl informovat své opoziční partnery z řad Pirátů i podporovatele z hnutí STAN. Stěží si lze totiž představit, že by po těchto zjištěních podporovali Vás a Vaše hnutí. A pokud ano, je na čase aby voliči přehodnotili své preference vůči takovým politickým subjektům.

PS: Zákon č. 26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách § 13 Odhad ceny předmětu dražby (1) Dražebník zajistí odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé. Odhad nesmí být v den konání dražby starší šesti měsíců.

Autor: Aleš Chmelík

 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.