V Pramenech se opět rozpadlo zastupitelstvo. Opozice blokuje dohodu s věřitelem.

V nejzadluženější obci České republiky Pramenech se po dvou měsících znovu rozpadlo zastupitelstvo. Na vině je opět Aleš Dittert a všichni náhradníci za Svobodné Prameny, kteří na svůj post v zastupitelstvu rezignovali. Podle starostky Michaly Málkové (Společné Prameny) bude muset zastupitelstvo až do řádných voleb na podzim letošního roku fungovat s omezenými pravomocemi.

O situaci v Pramenech jsme několikrát referovali i v našem tištěném měsíčníku a upozorňovali na fakt, že někomu nejde o obec, ale o vlastní prospěch a v tom mu brání dohoda s jediným věřitelem.

Právě proto vám přinášíme rozhovor se zástupcem jediného věřitele obce společnosti Real Aspekt panem Dmitrij Vajnerem. Tento rozhovor  jsme publikovali již v prosincovém čísle (12/2017) našeho tištěného měsíčníku Karlovarky, ale vzhledem k nastalé situaci je více než aktuální.

Rozhovor s jediným věřitelem Pramenů panem Vajnerem z prosince 2017

Celé opoziční uskupení Obnova Pramenů pod vedením p. Ditterta odstoupilo na posledním zastupitelstvu. (Dne 22. 6. 2017 podali kandidáti Svobodných Pramenů v Pramenech rezignaci na funkci zastupitele.) Údajně kvůli realizaci projektu Vámi reprezentované společnosti. Víte o co opozici jde? Znáte její požadavky?

Na tuto otázku Vám neumím odpovědět jednou větou. Různost názoru patří k vyspělé společnosti, a pokud názor určuje nějaký cíl, je zapotřebí ho prosazovat. Mnohokrát jsem žádal zastupitele o schůzku, abych s nimi mohl projednat naše návrhy, popřípadě se poradit a pokusit se najít kompromisní řešení. Bohužel se mi to za celou dobu moc nedaří.

Například tehdejší zastupitelé jako pan Lebl nebo Dittert přišli pouze jednou. I přesto se na této schůzce pan Dittert k našemu návrhu postavit v obci dětskou léčebnu se školou a domov pro seniory vyjádřil kladně. Ovšem na zasedání zastupitelstva se postavil proti, čímž zaskočil nejen mne, ale i ostatní zastupitele.

Osobně jsem se účastnil všech zasedání obecního zastupitelstva a nikdo z těchto lidí nikdy nepřišel z návrhem alternativního řešení. Naopak, svým přístupem blokují všechna jednání a pěstováním xenofobního podhoubí přinášejí do vlastní obce antipatie a rozbroje. Jejich chování a činy jsou destruktivní pro samotnou obec a pouze prohlubují finanční krizi Pramenů.

Xenofobní podhoubí? Co tím konkretně máte na mysli?

Poukazuji na konkrétní fakta a skutky. Například výrok pana Ditterta v článku “Bublinkoví nevolníci” v časopisu TÝDEN 2/2016. Teď cituji – “ta firma v současné době fakticky přebrala správu nad obcí… materiály ze zastupitelstva už obsahují I ruská slovíčka… celé to spěje k finančnímu nevolnictví”.

Mimochodem tím ruským slovíčkem mělo byt slovo “produktovod”, kdy v přítomnosti občanů na zastupitelstvu mne poučoval, že správným slovem je “minerálkovod”. Jak česká, tak i ruská wikipedie vyvrací jeho tvrzení o správnosti jeho tvrzení. Ale budiž, jak praví jedno přísloví – kdo chce psa býti, hůl si vždy najde.

Jen že toto je ukázka chování reprezentanta obce k věřiteli a investorovi, který nabízí jedinečnou možnost dostat obec ze svízelné situace. A  finanční nevolnictví?! Jak může tohle říct někdo, kdo se podílel na vzniku toho, co sám označuje výrazem nevolnictví?! Ten, kdo veřejně a opakovaně odmítal převzít spoluzodpovědnost za řízení obce a kontrolní funkce. My jsme pouze “převzali” a shromáždili obecní dluhy do jedněch rukou, a vyjednáváním snížili celkový dluh obce o desítky milionů. Dříve měla obec velký počet věřitelů s různou identitou, názory a cíli. Teď má pouze jednoho, nikde se neschováváme a  navrhujeme konkrétní řešení, umožňující obci odblokování majetku a účtu, které by vedlo k existenční samostatnosti Pramenů. Může ještě někdo další učinit podobnou nabídku?

Jenže p. Dittert a jeho okolí se nechává slyšet, že takový vztah není vyvážený. (Zdroj iDnes 23. 07. 2017) – a uvádí: „Vadí mi, že smlouva, kterou jsme původně měli na zastupitelstvu schvalovat, by nás postavila do nerovného vazalského vztahu vůči společnosti Real Aspekt, která skoupila většinu našich dluhů. Nelíbí se mi, že ve smlouvě, kde se zavážeme splácet 60 milionů, není ani slovo o úročení. A nesouhlasím se změnami územního plánu, které se dějí tak, jak si je společnost Real Aspekt diktuje,“ konstatoval Dittert.

Souhlasím. Není a nikdy nemůže být vyrovnaný, jelikož věřitel a dlužník nemohou mít stejnou pozici. Tento jeho názor nemá žádnou logiku. Vždyť dluhy nevzniknou samy od sebe a samy, taky nikdy nezaniknout bez patřičné součinnosti dlužníka s věřitelem. Kronika událostí mě totiž přivedla k názoru, že p. Dittert je člověk,
který jedná pouze ve vlastním zájmu a bohužel úspěšně předstírá, že mu jde o osud obce a občanů. Opak je však pravdou.

Můžete tato svá tvrzení nějak konkretizovat a doložit?

Ano to mohu prokazatelně doložit. V době, kdy jsme představili na zastupitelstvu náš obchodní záměr, tak nás následně oslovil pan Dittert s tím, že je specialistou v této oblasti a disponuje množstvím informaci a dokumentů. Samozřejmě jsme vřele uvítali tuto možnost a setkali se s ním v Mariánských Lázních v jeho kanceláři, kde nám mimo jiné sdělil, že si zvolil Prameny pro bydlení, je to jeho srdcová záležitost a chce pro obec jen to nejlepší. Avšak byli jsme poněkud překvapení komparativní nabídkou, kterou nám pan Ditter posléze poslal emailem, kde zvýhodnil jiný projekt v jiné obci, před projektem v Pramenech.

Položíme si otázku – je logický, aby občan a zastupitel (v té době nebyl zastupitelem) obce odrazoval investora investovat v obci, která dlouhodobě není životaschopná a potřebuje pomoc, i kdyby byl jiný projekt zajímavější?! Odpovědí je to, že zbídačená obec totiž nemá už co nabídnout, ale jiný projekt nabízel možnost jeho finančního profitu, a to jak od vlastníků projektů, tak i od nás. O tom p. Dittert otevřeně mluvil, a to odkrývá celou podstatu jeho přístupu a charakterizuje jeho osobu.

Tomu nerozumím, proč vám nabídl jiný projekt a jinde? Vy jste o to, jako investoři stáli?

Ne, o existenci jiného projektu jsme nevěděli, ale zkoumali jsme veškeré příležitosti a návrhy.

Víte, v průběhu jednání se mě pan Dittert ptal, jak jsem spokojen s vedením obce, protože počáteční vztah byl komplikovaný – lidé mne neznali, byli zatíženi a otráveni rutinou a všemi problémy obce, které takové zadlužení bezesporu přináší. Ani paní starostka nebyla zprvu tolik nakloněna našemu projektu oddlužení obce. S odstupem času chápu, že důvěra vzniká v průběhu děje, ale je pravda, že tenkrát jsem nahlas vyjádřil svou znepokojenost s přístupem zastupitelů k jednání.

Pan Dittert na to reagoval tak, že si také stěžoval na vedení obce s tím, že to v Pramenech pro nás bude složité. Podle jeho názoru by v jiné obci bylo vše jednodušší a tam by nám on uměl pomoci.

Proběhlo tedy jednání a ukázalo se, že to jednak není tak jednoduché, jak pan Dittert popisoval, ale i ekonomické představy obou stran se podstatně rozcházeli. A pan Dittert měl tudíž z jeho pohledu po snadném výdělku.

Vrátím se ale k Pramenům. Na můj dotaz, proč nekandiduje do zastupitelstva, když současné vedení je podle něj špatné, pan Dittert doslova odpověděl, že je v pozici “šedé eminence” obce, a tahá za nitky v pozadí. To se záhy potvrdilo na veřejné schůzi zastupitelstva, kdy demonstrativně podpořil divadelní gesto bývalého zastupitele pana L. Koryty, který svou rezignací zbavil zastupitelstvo schopnosti být usnášeníschopné.

On nebyl “prameňákem”, byl dosazen do zastupitelstva, aby prosazoval zájmy p. Ditterta. A pokud se podíváme na výroky pana Ditterta o protektorátu, gubernii nebo finančním nevolnictví, tak vezměte v potaz skutečnost, že p. Dittert, dle veřejně dostupných informací a listin, figuroval od počátku ve všech procesech, tykajících se původního projektu. Například pohledávka za obci ve výši 12 mil. Kč. Plynofikace obce proběhla pod jeho režií – byl zmocněncem za obec –a plyn původně určený pro stáčírnu zpočátku používal jen on a dnes možná pár dalších domů.

Dle dostupných archivních dokumentů, založil p. Dittert obchodní společnost Fontes Prameny s.r.o., kde je ve smlouvách vyznačena jeho participace ve výši 26% za zajištění inženýringu jeho další firmou Profing s.r.o., při realizaci megalomanských projektů, do kterých měl investovat jistý občan z Německa, (jehož jméno má redakce k dispozici) ale vznikla z toho jen další pohledávka zatěžující obec.

Prostě ať je to záměr obce, nebo posléze třeba soukromé společnosti Mineral Prameny Group a.s. která usilovala o podobný projekt, všude měl své zájmy. Dnes mu vádí, že soukromá společnost usiluje o realizaci podobného projektu stáčírny minerálních vod. V době, kdy byl zmocněncem soukromé společnosti Mineral Prameny group a.s., aktivně pracoval na změně ÚP, vypracoval EIA a řadu dalších dokumentů… zkrátka vše, co by vedlo k realizaci podobného obchodního záměru.

Nám také nabídl své služby, ale jeho finanční představy nebyly pro nás akceptovatelné, na spolupráci jsme se nedohodli a začal nám a především obci dělat problémy.

A tak je dnes podle něj najednou naše společnost hrozbou pro obec, vytváří protektorát a okupuje obec – pravda je někde jinde. Za celou dobu neudělal on ani jeho opoziční okolí nic, co by pomohlo obci v tíživé finanční situaci. Ohrazuje se představou o zákoně o bankrotu obce, ale to je pouze myšlenka, která je daleko od reality a tudíž nikdy nepovede k  řešení nedobré finanční situace Pramenů.

Dobře, ale proč Váš návrh pro řešení problematiky v obci tolik rozděluje místní komunitu? Je skutečně tak výhodný pro obec?

Případ Prameny je velice komplikovaný. Dvacet pět let je obec ve stavu stagnace. Dosavadní věřitelé buď uplatňovali právo k uspokojení dobře úročených pohledávek, nebo dražili majetek obce. Nikdo kromě nás se neodvážil podstoupit obrovské riziko a pustit se do konsolidace všech pohledávek tak, aby byla možnost smysluplně jednat.

Dnešní vedení obce a většina obyvatel pochopili a nechtějí zmeškat jedinečnou příležitost dostat obec z bezvýchodného stavu, a to díky realizaci obchodního záměru naší společnosti. Jsou to ti lide, kteří se ptají, mají aktivní zájem o vývoj a hlavně činí návrhy, které by byly ku prospěchu obou stran.

Ano jsme podnikatelé a věřitelé obce, nepřišli jsme s charitativní nabídkou, ale vědomí, že náš záměr může sekundárně pomoct lidem v Pramenech, není k zahození. Konec konců veškeré naše aktivity v obci jsou odkázány na transparentního a spolehlivého partnera, a tím je obec.

Jenže jiná skupina to tak nevidí nebo nechce vidět, a přesto, že nevstupuje do jednání odvozuje vlastní závěry, zcela postrádající podstatu a reálný smysl. Místo toho, aby učinili protinávrh, rozebírají na zastupitelstvu obce vzájemné antipatie a tím prohlubují zadluženost obce, jelikož pohledávky mají nemalé úroky a nečekají na udobření sousedských vztahů. Už nemluvím o záměrně vyvolaných předčasných volbách finančně zatěžující obec v důsledku opakovaných a bezdůvodných rezignacích zastupitelů z řad opozice.

No a v čem je tedy ta výhoda pro obec?

Pro realizaci našich projektů potřebujeme určité nemovitosti a změnu územního plánu. Námi vytipované nemovitosti budou ohodnoceny nezávislým soudním znalcem a jejich výsledná cena bude odečtená z celkové částky dluhů, který jsme již i bez toho obci snížili. Konečný rozdíl mezi oceněnými nemovitostmi a hodnotou všech pohledávek, které vlastníme navrhujeme nám vrátit formou dlouhodobého splátkového kalendáře, a to zcela bezúročně. Za to naše společnost nabízí odblokování obecního účtu a majetku zatíženého exekuci. Obec by byla znovu životaschopná, mohla by nakládat s majetkem, čerpat dotace a činit vše ostatní, co dělá běžná funkční obec.

Dále pro obnovu infrastruktury v obci navrhujeme postavit lázeňské zařízení, které tam historicky existovalo a to vše za participace obce. O serioznosti těchto záměru svědčí již námi uskutečněné investice do pozemků pro realizaci zmíněných projektů.

Tyto projekty mohou do budoucna přinést do obce pracovní příležitosti, obnovu cestovního ruchu a hlavně finanční samostatnost.

Všechno to lze udělat za předpokladu, že lidé zapřemýšlí a přehodnotí své postoje nebo ustoupí od “sousedských válek”, které nevyřeší zásadní problém obce.

Zní to logicky, ale existují i nějaké skryté nevýhody, o kterých lidé v obci nevědí? Není to zásadní problém neshod mezi občany?

Žádné skryté nevýhody nejsou. Jde o obchod s řadovou situací “něco za něco” kde každý ví co dostává a čeho se musí vzdát, nicméně ke spokojenosti obou stran.

Nechci malovat černý scénář, ale čas jsou peníze a v případě, že nenajdeme v Pramenech porozumění, zvolíme si jiné alternativy. Potřebné nemovitosti v Pramenech kdykoliv získáme prostřednictvím exekuce.

Pro realizaci výstavby závodu pro výrobu minerálních vod Prameny nepotřebujeme, stavíme v jiné obci a díky rozsáhlé nabídce kvalitních vývěrů v této oblasti se přeorientujeme na dostupnější zdroje.

Není tajemstvím, že pouze yýnosy z úroků námi vlastněných pohledávek za Prameny přesahují stávající finanční možnosti obce tyto úroky splácet. V tom případě nám nic jiného nezbude než projekt Prameny “zakonzervovat”, což bohužel pro obec samotnou nebude znamenat nic pozitivního.

Brzy jsou volby, a  dle dostupných informací tentokrát projevili zájem kandidovat i další nové uskupení.

Ano, seznam kandidátů je mi znám. Vím, že tentokrát jsou čtyři kandidátky a je evidentní, že za třemi uskupeními stojí pan Třešňák (Piráti) – starosta Mariánských Lázní (dnes již starostou M.L. není a ponechal si pouze funkci poslance – pozn. redakce) a poslanec. (Piráti ve volbách neuspěli a do zastupitelstva se vůbec nedostali – pozn. redakce)

Znáte se s p. Třešňákem? Oslovil Vás někdo z těchto nových kandidátů ohledně budoucího vývoje a jednání?

Ano, známe se, ale ani on, ani nikdo jiný mě nekontaktoval. Ale to jsem ani nepředpokládal. Stav obyvatel a potažmo i voličů v obci je prakticky neměnný, takže takzvaní “noví” kandidáti ve skutečnosti nejsou noví, jsou to převážně lide z několika místních rodin, kteří buď už byli zastupiteli a odstoupili, nebo jejich příbuzní. Je tam sice pár, co se nedávno přistěhovali do obce, ale pochybuji, že mají objektivní přehled o skutečné situaci v obci.

Pan Třešňak (Piráti) kandiduje? Měli zástupci Pirátů i v minulosti zájem o Prameny?

Za tu dobu, co jsem v Pramenech tak nevím o jejich aktivitě vůbec nic. Vím, že má v obci rodinu, její příslušníci dokonce v minulosti buď kandidovali do zastupitelstva, nebo byli jako náhradníci. Tentokrát jsou na třech ze čtyř kandidátek jména jeho příbuzných. Manželka, tchán a také paní Šmídová, tchyně pana Třešňáka, která rezignovala na posledním zastupitelstvu jako náhradník, po rezignaci pana Ditterta.

Ale neudivuje mě ani to, že rodina pana starosty a poslance usiluje o funkce v Pramenech. O jejich přízni k panu Dittertovi nemám pochyb. Vždyť pan Dittert ještě na našich úvodních jednáních podotýkal, že má kontakty přímo ve vedení města Mariánské Lázně a například pana Třešňáka zná takzvaně od “plenek”. Má protekční vztahy na CHKO, které by se nám pro realizace projektu hodily. Jde o skupinu lidí, kteří bez ohledu na to, že náš projekt může obci pouze prospět, tak si nás tam nepřejí a veškerá jednání bojkotují.

Samotný pan Třešňák nekandiduje. Ale co mne mnohem více zaráží je fakt, že příslušník takové politické strany jako jsou Piráti je podepsán pod dvěmi kandidátkami jako zmocněnec a na každé z nich jsou členové jeho rodiny, stejně tak jako ve třetí od pana Ditterta. Jde o ukázkový příklad politického triku, směřujícího k tomu, že jedna skupina postaví několik “nezávislých” kandidátek s cílem vytvořit koalici a převzít absolutní moc v obci.
Navíc Piráti, kteří šli do politiky s programem proti korupci a klientelismu, tak od nich jsem takové jednání, které je již za hranou střetu zájmů nečekal. Není to již politické pletichaření a spiknutí?

 

A co by jste tedy od nich očekával nebo očekáváte?

Podívejte se, od roku 2013 nepadl od opozice žádný návrh, směřující k nějakému řešení. Za tuto dobu nechali třikrát rozpadnout zastupitelstvo, a svou rezignací odročili naše vize a prohloubili vlastní krizi. Pokud se někomu něco nelíbí, tak to musí dát vědět a hledat kompromisní řešení. Tomu se říká dohoda. Jenže oni to nechtějí, zřejmě mají své osobní zájmy, které se s těmi obecními rozchází.

Takže nevím na co se mám připravit. Pokud uspějí ve volbách, asi na vydírání toho, kdo jim podává pomocnou ruku ve chvíli, kdy jsou po krk v neřešitelných problémech. My nejsme politici ale obchodníci a proto nebudeme přizpůsobovat své postoje intrikám jednotlivců, toto pro nás není přípustné. A dříve či později pravda zvítězí.

(Redakce požádala ještě před prosincovým vydáním Karlovarek o vyjádření také předsedu Pirátů Ivana Bartoše, nicméně jsme do redakční uzávěrky odpověď neobdrželi.) 

 

 

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.