Nařízení vlády o kulturní krajině a památkové rezervaci Karlovy Vary

Prohlášení území vybraných částí měst a obce s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace. 

Za památkové rezervace se prohlašují území vybraných částí

a) města Františkovy Lázně (554529), okres Cheb, Karlovarský kraj, a města Cheb (554481), okres Cheb, Karlovarský kraj,

b) města Karlovy Vary (554961), okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj,

c) města Mariánské Lázně (554642), okres Cheb, Karlovarský kraj, a obce Valy (572781), okres Cheb, Karlovarský kraj.

(2) Kulturními hodnotami v památkových rezervacích podle odstavce 1 jsou zejména hodnoty architektonické, urbanistické, historické, umělecké, estetické a krajinné, které dokládají urbanistický, stavebně historický a kulturní vývoj sídla, včetně rozvoje lázeňství, a vytvářejí jeho prostředí jako lázeňskou kulturní krajinu.

Podmínky zabezpečení ochrany památkových rezervací

Pro zabezpečení ochrany památkových rezervací podle § 1 odst. 1, jejich kulturních hodnot a prostředí tvořeného stavbami, architektonickými soubory, nemovitými kulturními památkami, jednotlivými objekty, charakterem a uspořádáním pozemků, pozemními komunikacemi, veřejnými prostranstvími, vodními plochami, vodními toky a trvalými porosty, se stanovují tyto podmínky:

a) při rozhodování o umístění staveb a zařízení a o terénních úpravách musí být respektováno prostorové a funkční uspořádání území a jeho dochovaná urbanistická struktura,

b) při rozhodování o umístění stavby a zařízení a o změně stavby musí být respektováno prostorové uspořádání dotčených nemovitostí a jejich kulturní hodnoty a nesmí dojít k negativním změnám estetickým, technickým a funkčním,

c) při rozhodování o modernizaci objektů a přestavbě musí půdorysné a výškové uspořádání staveb, hmotové řešení objektů, členění fasád a použité materiály respektovat charakter a měřítko dochované zástavby charakteristické pro obec, na jejímž území se památková rezervace nachází; významné dominanty v území a pohledy na ně musí být zachovány,

d) při rozhodování o nové výstavbě musí být respektovány charakter, měřítko, hmotová a urbanistická struktura a kontext daného místa,

e) využití pozemků a staveb musí být v souladu s jejich kulturními hodnotami a jejich kapacitními a technickými možnostmi,

f) úpravy pozemků, staveb a jejich součástí, zařízení, veřejných prostranství, objektů a výsadba a kácení dřevin na veřejných prostranstvích musí směřovat k zachování hodnot památkové rezervace a jejího prostředí.

Vymezení hranic území památkových rezervací prohlášených tímto nařízením

Hranice území památkové rezervace města Karlovy Vary s lázeňskou kulturní krajinou začíná v k.ú. Karlovy Vary u nábřeží Jana Palacha v severovýchodním cípu p.č. 2458/2 a směřuje Jateční ulicí k jihu podél p.č. 2458/2, 2546, Vítěznou ulicí pokračuje východně podél p.č. 2570/3, 2570/1, 2570/2, 2560/6, 2560/7, 2560/8, 2570/1, přechází p.č. 2570/1 k p.č. 2580, po které pokračuje. Dále pokračuje podél p.č. 2579, 2577 a obchází p.č. 2578. Přechází ulici Ondříčkova p.č. 2592/1 k rohu p.č. 2648/1 a vede po její východní straně. Pokračuje podél p.č. 2647, přechází ulici Kvapilova p.č. 2639 k východnímu rohu p.č. 2704/2 a pokračuje podél ulice Kvapilova p.č. 2639 a poté podél p.č. 2709 směrem k jihu. Dále pokračuje jižním směrem po zástavbě vil po p.č. 2710, 2638/1, 2637, 2636, 2634, 2633, 2711/15, 2628, 2627, 2626, 2623/2, 2623/1, 2619, 2615 a 2733. Poté vede východním směrem podél severní strany ulice Bezručova p.č. 2736. Následně se lomí východně a v ulici Americká vede podél p.č. 2734 a 2735. Přechází do k.ú. Drahovice a pokračuje podél p.č. 616. Následně se lomí k severu, kde pokračuje podél p. č. 613/1, 613/2 a opět p. č. 613/1. Poté vede hranice podél severní strany p.č. 612, následně obíhá p.č. 596 a pokračuje po p.č. 608, 606, 607, 605/2, 604, 601, 602/2 a 602/1. Překračuje ulici Rumunská p.č. 430 a pokračuje podél p.č. 431, 621/1. Přechází ulici Anglická p.č. 465 a pokračuje podél p.č. 627, 637, 639, 640, 641, 638/1 a 645. Přechází ulici Vrchlického p.č. 500, pokračuje dále podél p.č. 649/1, 649/3, 878/2 k ulici Boženy Němcové p.č. 539, kterou přechází a navazuje na rohu p.č. 681/1, pokračuje podél p.č. 879/1 a opět podél p.č. 681/1. Dále pokračuje podél p.č. 702 a následně překračuje ulici Lidickou p.č. 247 a míří na roh p.č. 888, hranice pokračuje podél p.č. 888, 719, 720, 721, 723/1, 726, 728. Opouští k.ú. Drahovice a přechází do k.ú. Karlovy Vary, překračuje ulici Hřbitovní p.č. 2942 a pokračuje dále východním směrem podél ulice Hřbitovní p.č. 3012, 2979/2, 3025, 3046, 3047 a 3044. Poté přechází a navazuje na p.č. 3100 a lomí se směrem k jihu. Následně se připojuje na p.č. 3012, podél níž pokračuje východním směrem až na jižní roh vnější p.č. 3109/1, přechází č.p. 3012 a pokračuje jižním směrem podél p.č. 1328/2. Podél ní pokračuje až k hraně cesty Na Hůrkách p.č. 604 a následně pokračuje jihovýchodním směrem po jejím severním okraji. Následně obíhá p.č. 3149, lomí se jižním směrem a pokračuje podél p.č. 3150, 3148, 3143/1, 3147 a opět podél p.č. 3143/1. Pokračuje podél p.č. 3171/2 a 3171/1. Přechází ulici Na Hůrkách p.č. 395/1 a pokračuje podél p.č. 3192 a 3174. Poté se napojuje na p.č. 434 (Pražská silnice) a podél ní pokračuje jižním směrem dále k p.č. 3201/1. Vede dál podél p.č. 3201/1, 3209, 3210, 3211, 816/1. Stále vede podél p.č. 816/1, pokračuje podél p.č. 815 a opět podél p.č. 816/1, čímž kopíruje Okružní cestu, až k p.č. 824. Pokračuje dál podél p.č. 824 a 823/1 až k řece Teplá. Dál pokračuje západním směrem podél pravého břehu řeky p.č. 230/1. U vnější p.č. 845/2 překračuje řeku p.č. 230/1 a pokračuje podél p.č. 844/3, 787 a následně p.č. 781/1. Tento pozemek zeširoka obíhá, pokračuje severním směrem podél p.č. 3339, přechází komunikaci p.č. 1122 k p. č. 3420, pokračuje dále po hranicích p.č. 3418 a 3416. Na křižovatce cest se hranice lomí severním směrem, vede po Tuhnické cestě podél p.č. 3416, překračuje Dubskou cestu p.č. 3323 a dál pokračuje opět po Tuhnické cestě podél p.č. 3324, přechází Jezdeckou pěšinu p.č. 3325 a pokračuje dál podél p.č. 1806/2. Přechází p.č. 1808 a pokračuje podél p.č. 1807/2 a 1808, pokračuje v k.ú. Tuhnice, kopíruje Šumavskou ulici podél p.č. 322/1, 624/1, 624/2, 311/1, 314, 623/3. Přechází severním směrem ulici Sládkova p.č. 623/1 a 623/2, pokračuje dále podél p.č. 303/27, lomí se východním směrem podél p.č. 303/24 a 303/27. Směřuje na jih a pokračuje podél p.č. 623/2 a opět severním směrem podél p.č. 303/15, pokračuje dál podél p.č. 303/30, 305 a 622/3 směrem k severu k ulici Moskevská. Ulici Moskevská p.č. 611/1 přechází směrem k západnímu jižnímu rohu p.č. 611/24, přechází p.č. 611/4 směrem k p.č. 521/1. Hranice vede k p.č. 521/36, pokračuje podél tohoto pozemku a dále podél p.č. 521/38, 521/39, 631/8, východním směrem přechází ulici Charkovská p.č. 631/3 a napojuje se na p.č. 632/1, po které pokračuje směrem k východu do k.ú. Karlovy Vary až k p.č. 2185/2, vrací se do k.ú. Tuhnice a přechází severním směrem p.č. 633/4 a ulici Krymská p.č. 633/1 k p.č. 633/7, pokračuje dál podél p.č. 489/1, 495/11, 495/12 k ulici Západní p.č. 2383, který ze západu obíhá a poté míří směrem k východu do k.ú. Karlovy Vary a pokračuje podél p.č. 2383, 2400/2, 2400/1. Podél p.č. 2400/1 se hranice území památkové rezervace stáčí směrem k severovýchodu k ústí řeky Teplé do Ohře, kde pokračuje podél p.č. 230/2 a 2458/1 směrem k výchozímu bodu u p.č. 2458/2.

CELÝ DOKUMENT KE STAŽENÍ – PAMÁTKOVÁ REZERVACE KARLOVY VARY

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.