KV Arena, velký průšvih nebo zástupný problém v boji o voliče?

V posledních týdnech opět rezonuje v Karlovarské koalici téma KV Aréna respektive post jejího jednatele. Nejsilnější koaliční partner hnutí KOA vedená primátorem panem Kulhánkem tlačí na své zbývající partnery v koalici, aby podpořili její návrh na odvolání jednatele pana Kvasničky (Nezávislí). Jako důvod uvádí špatné ekonomické řízení této městské společnosti. Padají dokonce slova o strachu z hospodářské kriminálky či prokurátor…
V této souvislosti naše redakce kontaktovala jednatele KV Areny pana Kvasničku a požádali jsme ho o rozhovor, který vám teď v plném znění přinášíme.

Kdy jste byl jmenován do pozice jednatele ve společnosti KV Arena?
Na pozici jednatele jsem nastoupil 4. prosince v roce 2014, tedy v době kdy za účasti mého předchůdce, uběhly záruční doby multifunkční haly.

V jakém ekonomickém stavu jste přebíral společnost KV Arena po tehdejším jednateli?
Společnost jsem přebíral relativně v pořádku, ale nesmíme zapomenout na vyšší provozní dotace, kterými před mým nástupem společnost disponovala. Jen pro srovnání, můj předchůdce v roce 2014 hospodařil s provozní dotací 26 300 000 Kč a v roce 2015 za mého vedení společnost od města obdržela provozní dotaci 17 500 000 Kč. Rád bych doplnil, že si společnost i přes nižší provozní dotaci, díky úsporným opatřením a efektivizací provozu nevede ekonomicky špatně. Bez dotací dokážeme utržit ve vlastních výnosech společnosti až 32 mil. Kč, ze kterých z větší části financujeme provoz společnosti.

Jistě jste do společnosti nastupoval s jistým nadšením, přetrvává doposud?
Rád bych zmínil, že i přes útoky oponentů a jejich vůli znechutit mi práci jednatele, mi pracovní elán stále zůstal. Za podporu vděčím celému týmu KV Areny, který odvádí dobře svou práci a za svými výstupy si stojí.

Kolik akcí v KV Areně za dobu vašeho působení na pozici jednatele pořádalo Statutární město Karlovy Vary?
Zde odpovím stručně, Statutární město Karlovy Vary za mého vedení nepořádalo v KV Areně žádnou akci.

Je zájem agentur pořádat akce, ať kulturní nebo sportovní, v KV Areně? Zaznamenáváte stoupající nebo klesající tendenci v návštěvnosti akcí v KV Areně?
Pořádat akci v KV Aréně chce velkou odvahu a dostatek financí, nejen pro nás jako KV Arenu, ale i pro externí pořadatele. Máme několik vlastních projektů a festivalů, které jsme představili panu primátorovi a doufali jsme v dotační příspěvek na kulturu a předpokládali jsme realizaci projektů už v roce 2017 a 2018. Naše snaha však byla marná.

Snažíme se alespoň vyhledávat zájemce o podnájem KV Areny, ale ani to není jednoduché. V jednání s konkrétními umělci nebo zastupujícími agenturami nejsme v dobré pozici. Abyste tomu rozuměli, většinou, když dostaneme nabídku na kulturní akci, promotér nabídne pevnou cenu interpreta a zajištění akce vypočtenou na naplněnou kapacitu KVA, což je cca 7 tisíc návštěvníků. Reálná návštěvnost KV Areny se však vzhledem k počtu obyvatel pohybuje téměř bez výjimky dlouhodobě (tedy i za předešlé roky) okolo 3.500 návštěvníků na akci, a právě v tento okamžik vzniká ztráta. Díky těmto ztrátám nelze pořádat kulturní akce bez dotací města nebo bez dalšího silného partnera, který rozdíl dorovná. Tím jsem chtěl navázat na realitu dneška a připomenout nízké dotace na provoz a absenci dotací na kulturní akce od města. V návaznosti na výše vypsané okolnosti, jsem byl nucen vydat pokyn, nepořádat kulturní akce jako pořadatel KV Arena, aby nedošlo k propadu v hospodaření KV Areny. Tím však netvrdím, že bychom rezignovali na plnění jednoho z hlavních účelů existence KV Areny – pořádání kulturních akcí. Chci jen říct, že díky změně přístupu města a díky nulovým dotacím na kulturu pro KV Arenu (na rozdíl od jiných městských organizací), musíme hledat jiné cesty, kdy v současné době např. aktivně vyhledáváme agentury nebo konkrétní umělce, kteří jsou ochotni vzít si KV Arenu do podnájmu, jako to bylo v případě úspěšného a po dlouhé době vyprodaného koncertu kapely Kabát. Podobně připravujeme v prosinci Kouzelný muzikál na ledě Popelka. Nutno však dodat, že umělců, kteří jsou ochotni takto pořádat akci na vlastní riziko, zejména v ekonomicky ne tak silném regionu, není mnoho…

S jakým rozpočtem hospodaří společnost KV Arena? Jaká je dotace města?
Jak už jsem zmínil v úvodu, financování provozních dotací pro KV Arenu se po mém nástupu změnilo bez jakéhokoli konkrétního odůvodnění. Když se nad tím tak zamyslím, moji předchůdci neměli vedení společnosti v návaznosti na ekonomiku až tak moc složité. Dostávali v porovnání s mým funkčním obdobím vysoké provozní dotace, nemuseli živit další dva ztrátové provozy kterými jsou Bazénové centrum a Hala míčových sportů. Navíc byla multifunkční hala v záruce a veškeré opravy se nemusely, na rozdíl od současnosti, financovat z rozpočtu KV Areny.

Jen připomenu, že se po mém nástupu do funkce město snížilo provozní dotace z 26 300 000 Kč na 17 500 000 Kč tedy o celých o 8 800 000 Kč! Dotaci na kulturu společnost obdržela jen v roce 2015 a právě díky kulturní dotaci jsme byli v tomto roce schopni pořádat vlastní kulturní produkci. Jen doplním, že v roce 2016 činila provozní dotace KVA 18 mil., avšak již bez kulturní dotace. To jsou faktická čísla, která jsou dohledatelná na webu města Karlovy Vary. Myslím si, že tato čísla jsou jasná a ukazují jak moc je neekonomická tato stavba. I přesto beru vedení společnosti jako výzvu a ekonomicky se ji snažím držet v plusových číslech. Je dobré si také připomenout jiné ztrátové společnosti města Karlovy Vary, které jsou rovněž dotované a dostávají vyšší dotace oproti KV Areně, i když mají výrazně nižší návštěvnost a uspokojují tak logicky užší okruh občanů Karlových Varů.

Zde bych rád srovnal např. Karlovarský symfonický orchestr s KV Arenou. KSO dostává od města roční dotaci v celkové výši cca 30 milionu Kč, oproti tomu KV Arena má ve správě čtyři ztrátové budovy, na které včetně prostředků na potřebné opravy dostala v roce 2017 celkovou dotaci ve výši 26 235 000 Kč. Za rok 2016 přitom KV Arena navštívilo cca 200.000 lidí, a návštevnost KSO se de mých informací pohybuje okolo 15.000 diváků ročně. Tím v žádném případě nenapadám potřebnost symfonického orchestru, na jehož koncerty jako občan sám rád zavítám, ale dávám pouze srovnání odlišného přístupu města k uspokojování potřeb občanů Kalových Varů.

Jaký je Váš názor na tehdejší rozhodnutí vedení města vystavět u Bazénového centra venkovní bazén tohoto typu?
Podle mě výstavba venkovního bazénu nebylo rozumné rozhodnutí. Jsme nuceni snad jako jediní v Evropě vytápět venkovní bazén plynovým kotlem. Je zřejmé, že už v době projektování bazénového centra muselo tehdejší vedení KVA vědět, že je tento způsob vytápění hospodářsky nevýhodný, a povede k dalším ekonomickým ztrátám KV Areny. Obecně je projekt Bazénového centra v mnoha ohledech nedomyšlený. Například se během provozu zjistilo, že je pro rodiče s dětmi prakticky nemožné dostat se s kočárkem z vnitřního bazénu do venkovního bazénu. Město bylo nuceno nechat přistavět venkovní vstup. Vzpomeňme také na nedostavěné venkovní toalety, nestandartní délku plaveckých drah a další drobnosti a nedostatky, se kterými musíme denně pracovat. Pokud bych měl možnost spolurozhodovat za město v době kdy se BC stavělo, rozhodně bych se vyslovil pro variantu dlouhého bazénu, minimálně 50m, zejména však vytápěného tepelným čerpadlem, nebo solárními panely.

Původně mělo být bazénové centrum vytápěné rekuperací, což mělo být energeticky výhodnější, než současný systém vytápění. Následně byl vystavěn u Bazénového centra bazén venkovní. Tyto provozy jsou jistě energeticky velmi náročné. Proč nebyla energeticky výhodnější rekuperace doposud spuštěna?

Pakliže myslíte energii z kogeneračních jednotek využívajících zbytkové teplo z chlazení ledové plochy, v tuto chvíli nevím a nikdo mi to dosud nesdělil, proč minulé vedení KV Areny tuto kogeneraci nevyužívalo naplno. Teprve za mého vedení byla před dvěma lety poprvé spustěna naplno, čímž jsme zajistili značnou úsporu ve vytápění, kdy fungujeme jako elektrárna a díky prodeji elektřiny do sítě, posilujeme rozpočet společnosti o cca 2 mil. ročně.

Primátor na základě předložených ekonomických výsledků se vás snažil z pozice jednatele odvolat, k čemuž nedošlo. Radní se nadpoloviční většinou s návrhem primátora pro Vaše odvolání neztotožnili a z pozice jednatele jste odvolán nebyl. Vnímáte pochybení, která primátor jako důvod Vašeho odvolání vůči radním vznesl za oprávněná?
Primátor bohužel prezentoval veřejnosti neúplná a nepravdivá čísla. Veřejnost si tak může myslet, že je hospodaření KV Areny za mého vedení ztrátové, či dokonce horší, než dříve. To bych rád vyvrátil. Vedeme si dobře, výrazně jsme snížili provozní náklady, zvýšili jsme příjmy z vlastní činnosti, a v současnosti jsme v plusových číslech. Nesmíme rovněž zapomínat, že hospodářský výsledek je v absolutním výsledku přímo závislý na výši dotací ze strany města, které, jak jsem již uváděl, klesly o cca 9.000.000,– Kč za současného přidání dalších ztrátových objektů.

Proč byla vedením města veřejnost informována o převedení společnosti KV Arena na příspěvkovou organizaci a doposud k této transformaci nedošlo?
Tahle otázka by měla být adresovaná panu primátorovi. Z mého pohledu to není rozumný krok. Představte si, že KV Arenu vedou zaměstnanci města, kteří jsou svázaní směrnicemi města. Například vybrat ve výběrovém řízení koncert kapely je prakticky nereálné. Pokud vím Karel Gott je jen jeden. 🙂 Myslím si, že takto vedená “společnost” nebude akce schopná.

Zaznívá, že kroky Rady města tj. jediného společníka obchodní společnosti KV ARENA vůči společnosti samotné a vůči Vám jako jednateli jsou cílené resp., že by mohlo být snahou Vás pro nekompetentnost znemožnit, abyste mohl být nahrazen. Co si o tom myslíte?
Jsem přesvědčen, že se jedná o cílenou kampaň proti mé osobě, což si dovozuji např. z některých kroků pana primátora, který se mne mimo jiné pokusil odvolat před skončením roku za nesplnění plánovaného rozpočtu za použití neúplných čísel. Jak je již z názvu patrné, jedná se o rozpočet plánovaný. Plánované rozpočty nesplnila většina organizací města, kterými jsou Dopravní podnik, Karlovarský symfonický orchestr a Lázeňské lesy Karlovy Vary, nakonec ani sám primátor neplní plánovaný rozpočet v položce právní spory, za kterou jistě i on nese svůj díl odpovědnosti. Tady byl plán na rok 2017 16 milionů a k 30. 6. jsou již náklady ve výši 21 milionů.
Dorovnávání hospodářských výsledků výše vypsaných organizací města, následně prochází schvalováním bez problémů a bez komentářů. Jen u KV Areny je dorovnání hospodářského výsledku oproti plánovanému rozpočtu vždy široce komentováno a rozporováno. Mě by zajímalo, proč primátor nenavrhl odvolání vedoucích pracovníků všech městských organizací, které nenaplňují hospodářské plány. Není to zvláštní?

Jak vidíte budoucnost multifunkční haly v nadcházejících letech? A co byste Vašemu případnému nástupci poradil?
Současný kolektiv který v KV Areně pracuje, má potenciál pro napravování nedostatků způsobených zčásti i minulým vedením, a denně už tři roky na nich pracuje. Práce je tu požehnaně. Mrzí nás, že nemáme dostatečnou podporu města, které KV Arenu nechalo vybudovat z daní nás všech a mělo by nám umožnit naplno využít její potenciál. Mám tím na mysli zejména kulturní a sportovní akce, na které město přestalo poskytovat dotace. Věříme, že tento postoj se změní, a proto máme do budoucna připraveno spoustu autorských akcí pro obyvatele KV, které jsou ojedinělé a ještě je v České republice žádná Aréna nepořádala.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.